Undersökningsremiss: Fortsatta undersökningar av campylobacterstammar i prover från fjäderfäslakterier

Undersökningsremissen LAB 1013 har en helt ny struktur. Den nya strukturen är överensstämmande med remissen LAB 1045 (UNDERSÖKNINGSREMISS/Bakteriestammar, livsmedels-, foder-, gödselmedels- och renhetsprover). Dessutom har anmälan av identifieringsuppgifter för undersöknings- och provtagningsgrunden samt om flocken och djurhållningsplatsen preciserats. Valet av mottagare av analysintyg och hur proverna ska skickas (per e-post eller brev) har gjorts tydligare. Den nya remissen kan också i tillämpliga delar användas för att skicka campylobacterstammar till Livsmedelsverket i undersökningar enligt förordningen om mikrobiologiska kriterier. Den nya remissen underlättar dataöverföringen till Livsmedelsverkets informationssystem och förbättrar provernas spårbarhet och provuppgifternas kvalitet (betjänar framtida behov av datainsamling).

Länk till remissen

Mer information: Anniina Jaakkonen, anniina.jaakkonen@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 8.12.2022