Mikrobiologiska undersökningar på EU-badstränder

Bestämmelser om undersökningar som ska göras på allmänna badstränder, så kallade EU-badstränder, finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning (177/2008). För dessa badstränder ska en kontrollplan göras upp över provtagningen under badsäsongen. Badsäsongen infaller mellan den 15 juni och den 31 augusti. Badvattnets kvalitet ska följas upp med minst fyra prover, med undantag av landskapet Lappland samt Kuusamo och Taivalkoski kommuner, där minimiantalet är tre prover på grund av den korta badsäsongen. Det första provet ska tas strax före badsäsongens början och de tre övriga med jämna mellanrum under säsongen. Provresultaten och badvattnets kvalitet rapporteras till EU. Följande metoder används till att bestämma kvaliteten på de mikrobiologiska parametrarna:

  • Escherichia coli SFS-EN ISO 9308-1, 9308-2 eller 9308-3
  • Intestinala enterokocker SFS-EN ISO 7899-1 eller 7899-2

Med hjälp av ovan nämnda mikrobiologiska parametrar som beskriver fekal kontaminering fastställs en badvattenklass för vattenkvaliteten vid EU-badstränderna. Badvattenklassen bestäms med hjälp av percentilvärdena 95 och 90. På grund av beräkningssättet anges ett så kallat nollresultat för kunden som observationsgräns för metoden antingen med förtecknet mindre än eller utan förtecken (till exempel <1 eller 1).

Det rekommenderas att laboratoriet sparar en liten del av provvolymen tills de preliminära resultaten av analysen är klara. En analys av en mindre volym av uppföljningsprovet kan behövas om analysresultatet visar så kallad överväxt. Genom att analysera uppföljningsprovet får man fram ett numeriskt värde för parametern, som behövs för beräkning av badvattenklassen. Det här är viktigt eftersom undersökningar enligt kontrollplanen för EU-badstränder inte kan ersättas med ny provtagning i en dylik oförutsedd situation. Om det ursprungliga uppföljningsprovet i undantagsfall saknas kan resultatet anges med förtecknet större än (>). Då vet myndigheten att provet visat överväxt och att det inte varit möjligt att fastställa ett exakt resultat. I detta fall beräknas badvattenklassen med hjälp av det inexakta talvärdet >x.

Mer information:

Tillämpningsguide för badvattenförordningen 177/2008 (på finska)

Heli Laasonen, Valvira, heli.laasonen@valvira.fi
Outi Zacheus, THL, outi.zacheus@thl.fi

 

Sidan har senast uppdaterats 25.9.2023