Överföringstjänst för analysuppgifter som en del av godkännandet av laboratorier?

Med stöd av den ändring av 49 § i hälsoskyddslagen som föreslås ska en förutsättning för godkännande av ett laboratorium som gör analyser enligt hälsoskyddslagen i framtiden vara att laboratoriet lämnar ut resultaten av hushållsvattenanalyser med hjälp av en överföringstjänst för analysuppgifter. För laboratoriernas del kommer ändringen att kräva ett nytt beslut om godkännande från Livsmedelsverket eller en anmälan om att laboratoriet använder en överföringstjänst för analysuppgifter. För närvarande har 30 laboratorier som gör vattenanalyser med stöd av hälsoskyddslagen fått Livsmedelsverkets godkännande.

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen och till vissa lagar som har samband med den var ute på remiss fram till den 8 april 2022. Med regeringens proposition verkställs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 om kvaliteten på dricksvatten (dricksvattendirektivet).

Det föreslagna 49 § 2 mom. i hälsoskyddslagen:
”Ett laboratorium som utför undersökningar ska ha ett skriftligt kvalitetssystem och kunna påvisa tillförlitligheten hos de bestämningar det har gjort. Laboratoriet ska dessutom ha den sakkunskap och tekniska beredskap som behövs för undersökningarna och för kontroll av utlämnandet av analysresultat.”

Dessutom föreslås att behörigheten att utfärda förordning i enlighet med 49 a § i hälsoskyddslagen ändras genom att lägga ett nytt moment till paragrafen. Enligt detta 5 mom. ska närmare bestämmelser om villkoren för godkännande av undersökningslaboratorier utfärdas genom förordning av statsrådet. Behörigheten att utfärda förordning utsträcks till att gälla utlämnandet av analysresultat i enlighet med hälsoskyddslagen. Med stöd av behörigheten kompletteras Statsrådets förordning (152/2015) om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen så att den innehåller bestämmelser om att analysresultat ska utlämnas via en överföringstjänst för analysuppgifter.

De aktuella resultaten av myndighetsprover inom kontrollen av hushållsvattnet i miljö- och hälsoskyddsmyndigheternas informationssystem Vati ska från början av 2023 vara införda i Vati-systemet. Därifrån skickas de till webbplatsen för vatteninformation Vatten.fi, där vattenanvändarna kan följa kvaliteten på hushållsvattnet inom sitt vattendistributionsområde exempelvis med hjälp av sina adressuppgifter. Avgörande för förmedlingen av resultaten inom hela kedjan är att laboratorierna använder en överföringstjänst för analysuppgifter. Bestämmelser om information till allmänheten finns i bilaga IV (s. 54) i dricksvattendirektivet. 

Mer information:
Jaana Kilponen, Valvira, jaana.kilponen@valvira.fi
Heli Laasonen, Valvira, heli.laasonen@valvira.fi
Jarkko Rapala, SHM, jarkko.rapala@gov.fi

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2022