Tidigare nyheter

Arbetsgruppen för ISO-standardisering inom livsmedelsmikrobiologin (21.12.2020)

SC 9 arbetsgruppen för ISO-standardisering inom livsmedelsmikrobiologin har publicerat en webbplats med anvisningar och referensmaterial (utbildningsmaterial, räknare m.m.) med anknytning till många standarder. På webbplatsen finns det bland annat anvisningar och referensmaterial för användning av standarderna för validering och verifiering (standardserien ISO 16140). Med tanke på kvalitetssäkringsstandarden för substrat (ISO 11133) finns det en praktisk tabell och för mätosäkerhetsstandardens (ISO 19036) del finns en mätosäkerhetsräknare.

Titta närmare på webbplatsen ISO/TC 34 'Food products'/SC 9 'Microbiology'

Mer information: specialforskare Saija Hallanvuo, saija.hallanvuo@ruokavirasto.fi (ordförande för SFS:s uppföljningsgrupp för standarder inom livsmedelsanalys SR 209/TR 3 Mikrobiologiska metoder)

Anvisning för hantering av bakterien Listeria monocytogenes i produktionen av djupfrysta grönsaker (21.12.2020)

Europeiska kommissionen har på sin webbplats publicerat en anvisning för hantering av risken som bakterien Listeria monocytogenes medför i produktionen av djupfrysta grönsaker (PROFEL Hygiene guidelines for the production of frozen vegetables in control of Listeria Monocytogenes). Anvisningen finns för närvarande endast på engelska, men översättningar till olika språk publiceras de närmaste månaderna.

Länk till anvisningen

Länk till Europeiska kommissionens databas för anvisningar

Mer information: specialforskare Suvi Wallgren, suvi.wallgren@ruokavirasto.fi

ISO-standarden 18743:2015 i bruk vid trikinundersökningar (21.12.2020)

Vi informerar laboratorier som med stöd av livsmedelslagen har godkänts för trikinundersökningar om att kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375 om särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött har ändrats 14.10.2020 ((EU) 2020/1478) genom att ersätta referensmetoden i bilaga 1 (magnetomrörare) med ISO-standarden 18743:2015.

Länk till förordningen (EU) No 2015/1375 

Magnetomrörarmetoden är fortfarande bra och referens- och digestionsmetoderna används i praktiken som tidigare, men refererar till ISO-standarden eller den nationellt fastställda SFS-EN ISO-standarden. Ett par andra ändringar har gjorts i genomförandeförordningen, men de gäller inte laboratorier som utför trikinundersökningar, utan avser import av kött och styckning av slaktkroppar innan resultatet av trikinundersökningen är klart.

Mer information: forskningsprofessor Antti Oksanen, antti.oksanen@ruokavirasto.fi

Livsmedelsverkets anvisningar om användning av standardversioner och metodreferenser (21.12.2020)

Livsmedelsverket påminner om att laboratorierna ska använda de nyaste versionerna av standarderna för ackrediterade metoder. När en uppdaterad version av en standard publiceras ska laboratoriet ta den i bruk utan dröjsmål, inom en rimlig övergångsperiod. Även tillägg (amendment) och korrigeringar (corrigendum) betraktas som uppdateringar. Den nyaste versionen ska uppdateras inom kompetensområdet och tas i bruk även i fall där uppdateringen inte medför några praktiska ändringar i metoden, eftersom det visar att laboratoriet har uppmärksammat den publicerade uppdateringen. Laboratoriet refererar till den nya versionen när den har registrerats inom kompetensområdet.
Läs mer

Tullaboratoriets och Livsmedelsverkets gemensamma referenslaboratorier (21.12.2020)

Enheten för kemi vid Livsmedelsverket och Tullaboratoriet är nationella referenslaboratorier (NRL) i Finland enligt EU-kommissionens förordning 2017/625. Laboratorierna samarbetar inom flera forskningsområden och ansvaret för en del forskningsområden har delats med hjälp av provmatriser. Samarbetet utvecklas ständigt och nu har man infört korsrevision inom de delade ansvarsområdena. De första föremålen för revisionen är mykotoxiner och GMO-analyser. Revisionerna fortsätter under kommande år och omfattar alla gemensamma, delade områden av referenslaboratoriet. Mer information om de nationella referenslaboratoriernas forskningsområden finns bland annat på Livsmedelsverkets webbplats.

Mer information:
Pirjo Sainio, pirjo.sainio@tulli.fi och
Annikki Welling, annikki.welling@ruokavirasto.fi

Mötesrapport från NMKL:s årsmöte 2020 (21.12.2020)

Årsmötet för NMKL eller Nordisk metodikkommitté för livsmedel ordnades virtuellt av den danska nationella kommittén 31.8–1.9.2020. I mötet deltog representanter för alla de nordiska länderna.

Mötesrapport (på finska)  

Mer information: specialforskare Saija Hallanvuo, saija.hallanvuo@ruokavirasto.fi

Livsmedelsverkets laboratorium skickar analysintyg via säker e-post från och med 1.1.2021 (21.12.2020)

Från och med 1.1.2021 skickar Livsmedelsverket laboratoriets analysintyg via säker e-post om leveranssättet för intygen är e-post. Syftet med förändringen är att förbättra sekretessen för kunderna. Ändringen påverkar inte analysintyg som skickas per brevpost.

Till kunder som får sina svar per e-post skickas information om vår ändrade praxis i samband med resultaten som skickas ut i december. Mer information och anvisningar för användningen av vår säkra e-post finns också här på Livsmedelsverkets webbplats.

Mer information:
informatiker Maija Maronen, maija.maronen@ruokavirasto.fi
överdirektör Janne Nieminen, janne.nieminen@ruokavirasto.fi

Avgifter för Livsmedelsverkets kurser (21.12.2020)

Kurserna som Livsmedelsverket ordnar för referenslaboratorierna blir avgiftsbelagda 2021. Avgifterna är kostnadsbaserade. Exempelvis deltagaravgiften för en två dagar lång trikinundersökningskurs kommer att vara cirka 210 euro. I kursen ingår föreläsningar, laboratoriearbete och ett avslutande förhör.

Mer information:
forskningsprofessor Antti Oksanen, antti.oksanen@ruokavirasto.fi (trikinundersökningskurser)
överdirektör Janne Nieminen, janne.nieminen@ruokavirasto.fi (kursavgifter)

Livsmedelsverkets bankuppgifter ändras från och med 1.12.2020 (21.12.2020)

Våra bankuppgifter från och med 1.12.2020 är Danske Bank och Nordea Bank Abp. Om du har fått en faktura av Livsmedelsverket framgår de gällande bankuppgifterna av den faktura du har fått. Om du har sparat uppgifter om betalningsmottagaren i leverantörsreskontran eller nätbanken ska du ändra dem så att betalningarna styrs rätt i fortsättningen.

Mer information på webbplatsen

Laboratorier som utför STEC-undersökningar: remissen till fortsatta undersökningar av anrikningsbuljonger är nu tillgänglig (12.6.2020)

Remissen till fortsatta undersökningar av STEC-anrikningsbuljonger finns nu på webbsidan för Livsmedelsverkets livsmedelsmikrobiologiska remisser (på finska). Livsmedelsverket ber att laboratorierna använder den när de skickar STEC-prover för fortsatta undersökningar till Livsmedelsverket.

Helheten av STEC-undersökningar har många faser och därför finns det undantagsvis instruktioner till laboratorierna om samordningen av undersökningarna på remissen. Laboratorierna ska lämna in alla preliminärt positiva STEC-anrikningsbuljonger från livsmedel till Livsmedelsverket. Anrikningsbuljong som bevarats kallt ska vara framme hos Livsmedelsverket inom 4 dygn från det att anrikningen slutförts. För att säkerställa smidiga fortsatta undersökningar utförs undersökning av myndighetsprover i Finland vid de laboratorier som utför STEC-undersökningar och som Livsmedelsverket utsett.
Läs mera om undersökningsremissen till STEC-undersökningar

Undersökningsremissen till bakterieundersökningar uppdaterades i fråga om minimikraven på uppgifterna om proverna (12.6.2020)

Det centraliserade systemet för verksamhetsstyrning och informationshantering för miljöhälsovården VATI gör det möjligt att smidigt förmedla information mellan olika aktörer inom miljöhälsovården om de vatten- och livsmedelsprover som laboratorierna undersökt. En överenskommelse har gjorts om att analyskodsystemet Foodex2 som utarbetats av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) används i tjänsten för överföring av laboratoriernas elektroniska uppgifter om prover i anslutning till livsmedelstillsynen. I Finland är det Livsmedelsverket som ansvarar för administrationen av kodsystemet Foodex2. Syftet med kodsystemet Foodex2 är att beskriva vatten- och livsmedelsprover med entydiga koder så att informationen är lätt att överföra och läsa.

För att ett livsmedelsprov eller en bakteriestam som kommer till ett laboratorium kan registreras rätt i enlighet med Foodex2-kodsystemet, ska det vara känt vad det ursprungliga provet innehållit. Vid Foodex-klassificering är det inte möjligt att registrera animaliska produkter utan information om djurarten. I Livsmedelsverkets nya remiss finns nu en separat rad för anteckning av djurarten.

Mer information: specialforskare Maria Simola, maria.simola@ruokavirasto.fi

Kravet på ackreditering av växthälsolaboratorier träder i kraft våren 2022 – förberedelserna har inletts (12.6.2020)

De officiella laboratorieanalyser som anknyter till Livsmedelsverkets verksamhetsområde har omfattats av ackrediteringskravet sedan länge. Till följd av EU:s nya växthälsoförordning ska också officiella prover som tas för övervakning av växthälsan efter april 2022 undersökas med ackrediterade testmetoder vid ett nationellt referenslaboratorium eller ett auktoriserat officiellt laboratorium. I anslutning till denna reform grundade EU hösten 2019 Europeiska unionens referenslaboratorier för växthälsa och ålade medlemsstaterna att utse sina nationella referenslaboratorier. Det nationella referenslaboratoriet för växthälsa i Finland är enheten för växtanalys vid Livsmedelsverket.
Läs mera om ackreditering av växthälsolaboratorier

Referenslaboratorium för växthälsa inledde sin verksamhet (13.3.2020)

Inom Europeiska unionen har referenslaboratorium för växthälsa (EURL) grundats förra året. Laboratoriernas verksamhetsområden är bakterie-, virus- och svampsjukdomar hos växter, rundmask samt insekter och kvalster. Referenslaboratorierna är antingen självständiga eller konsortier som utgörs av laboratorier i flera länder. Laboratorierna finns i Nederländerna, Belgien, Italien, Slovenien, Frankrike och Österrike. I Finland har JSM utsett Livsmedelsverkets enhet för växtanalytik till nationellt referenslaboratorium inom forskningsområdet växtsjukdomar och -skadedjur. Enheten har laboratorier i Helsingfors, Loimaa och Villmanstrand.
Läs mer 

Enkät till godkända laboratorier i mars: framgång i externa kompetensprov (13.3.2020)

Livsmedelsverket skickar i mars en enkät om resultaten av referensundersökningarna 2019 till godkända laboratorier. Laboratorierna har ombetts lämna sina resultat till Livsmedelsverket under mars.

Enkäten om referensresultat gäller mikrobiologiska och kemiska metoder som används inom myndighetsövervakning och den lagstadgade egenkontrollen av livsmedel, foder, gödsel, biprodukter och djuravföring. Livsmedelsverket fungerar som EU:s nationella referenslaboratorium och svarar för resultaten av kompetensprov och referenstester inom det egna verksamhetsområdet i Finland. Av godkända laboratorier krävs deltagande i kompetensproven och slutledningarna av resultaten rapporteras till Livsmedelsverkets enhet som svarar för godkännandet av laboratorierna.

Mer information: kvalitetschef Päivi Kähkönen, paivi.kahkonen@ruokavirasto.fi

Övervakningsförordning (EU) 2017/625


Förändrad validering och verifiering i mikrobiologiska laboratorier (13.3.2020)

I standardserien som styr validering och verifiering av livsmedelsmikrobiologiska metoder ISO 16140 utkommer detta år en del som gäller verifiering, ISO 16140-3, och en del som gäller validering, 16140-4, i (enskilda) användarlaboratorier.
Läs mer

Fagtypundersökningar av salmonellabestånd har avslutats vid Institutet för hälsa och välfärd (13.3.2020)

Sedan början av 2020 utförs inte längre vid Institutet för hälsa och välfärd undersökningar av fagtyper för salmonellabestånd. Livsmedelsverket har tidigare skickat isolerade bestånd av Salmonella Typhimurium – och Enteritidis – hos nya produktionsdjurssmittor, livsmedel och foder för fagtypning, men denna undersökning görs alltså inte längre.

Mer information: specialforskare Henry Kuronen, henry.kuronen@ruokavirasto.fi

EURL Workshop om metaller och kväveföreningar (13.3.2020)

Vid EUR-MN-workshoppen (23–24.10.2019) behandlades maxhalter av skadliga ämnen i livsmedel och foder, förändringar i dessa samt uppdatering av lagstiftningen som är under arbete. Övriga teman var referensmätningar, EURL-MN:s utbildning för nationella referenslaboratorier, arbetet med metodutveckling samt EURL-MN:s bedömning av kompetensen hos nationella referenslaboratorier.

Mer information: Eija-Riitta Venäläinen, eija-riitta.venalainen@ruokavirasto.fi
Läs mer

EURL Listeria-möte 2020 (13.3.2020)

Vid EURL Listeria-mötet 2020 lyfte man fram arbetet med att förnya Förordningen om mikrobiska kriterier ((EG) nr 2073/2005). Halten under 100 pmy/g Listeria monocytogenes (LM)-bakterier då försäljningstiden upphör i livsmedel som avnjuts som sådana som möjliggörs av dagens lagstiftning har lett till vissa tolkningsskillnader i EU-länderna. Skillnader förekommer bl.a. i hur omfattande man anser att produktionsanläggningen ska påvisa att LM i produkterna inte förekommer i icke-tillåtna halter. En lagreformen kan leda till ett behov av mer omfattande prover av hållbarhet hos och förstörelse av LM av i livsmedel i olika förhållanden, om bestämmelserna för LM-halter i livsmedel stramas åt. 

Mer information: Maria Simola, maria.simola@ruokavirasto.fi
Läs mer


EURL STEC-workshop 2019 (13.3.2020)

I år behandlades vid referenslaboratoriernas workshop om E. coli -bakterier som producerar Shigatoxin (STEC) bl.a. ibruktagning av teknik relaterad till helgenomsekvenseing inom laboratorienätverk, STEC-riskbedömning enligt bakteriens egenskaper och förekomsten av STEC -bakterier i nya livsmedelsmatriser, såsom mjöl. De främsta livsmedelskällorna för STEC är nötkött, mjölkprodukter och grönsaker (WHO:s rapport från 2018 ‎STEC and food: attribution, characterization, and monitoring report). I workshoppen påminde man om att produkter som saknar bakgrundsinformation om förekomsten av STEC inte ska underskattas som eventuell STEC-källa. Dessa är bl.a. mjöl som används för bakning, där STEC redan rapporteras i flera europeiska länder. Epidemier som orsakats av rå deg har förekommit i USA och Kanada. Vid uppföljningen av STEC strävar man nu starkt efter att övergå från uppföljning som stöder sig på serogrupper till virulensfaktorer för bakterien (stx-gener) och uppmuntrar till detta i hela Europa.

Mer information: specialforskare Saija Hallanvuo, saija.hallanvuo@ruokavirasto.fi
Läs mer


För att virus- och toxinanalyser av prover vid misstänkta matförgiftningar ska vara avgiftsfria behöver anmälan om misstanke göras i datasystemet RYMY (12.12.2019)

Livsmedelsverket undersöker avgiftsfritt prover som har samband med livsmedelsburna epidemier. Undersökningar av bakteriestammar och livsmedel som sänds för toxinanalyser samt av livsmedels- och ytprover som sänds för virusanalyser är avgiftsfria bara om anmälan om misstanke om matförgiftning har gjorts i datasystemet RYMY. Livsmedelsverket gör inte avgiftsfria matförgiftningsanalyser som underleverantör för andra laboratorier, därför ska den som beställer undersökningen alltid vara en kommunal livsmedelstillsynsmyndighet (tillsynsenhet) inom vars område proverna har tagits.
Läs mer

Den reviderade mätosäkerhetsstandarden ISO 19036 har publicerats (12.12.2019)

Den reviderade standarden 19036 om fastställande av mätosäkerheten vid kvantitativa mikrobiologiska bestämningar gavs ut 5.11.2019. Standardens tillämpningsområde är bredare än förr: det omfattar livsmedel, foder, prov på miljön för livsmedelsproduktion och livsmedelshantering samt som ett nytt inslag prov som tas i primärproduktionen. Standarden täcker de kvantitativa mikrobiologiska bestämningsmetoderna som är baserade på koloniräkning, MPN-tekniker, olika apparattekniker (t.ex. impedans eller flödescytometri), molekylärbiologi (t.ex. kvantitativ PCR) eller ATP-mätning.
Läs mer

EURL-workshop om processkontaminanter (12.12.2019)

Workshoppen EURL-Processkontaminanter ordnades 10–11.10.2019 i Köpenhamn. Av processkontaminanterna behandlades PAH-föreningar, akrylamid, furan samt MCPD- och glycidylestrar. Under workshoppen tog man upp lagstiftningsändringar och jämförande undersökningar och metodutveckling i anslutning till dessa kontaminanter.

Reserapport (på finska)

Ytterligare upplysningar:
forskare Mirja Hokkanen, mirja.hokkanen@ruokavirasto.fi, tfn 040 489 3406

EURL mycotoxins & plant toxins Workshop (12.12.2019)

EURL mycotoxins & plant toxins Workshop 2019 ordnades 1–2.10.2019 i Wageningen i Holland av organisationen Wageningen Food Safety Research (WFSR), som tidigare gick under namnet RIKILT. Från Finland deltog representanter för Livsmedelsverket och Tullaboratoriet. Fokus för mötet låg på en översyn av kraven på metodernas kapacitet samt bestämning av LOD/LOQ-värdena. Vidare togs det upp aktuella lagstiftningsfrågor, behandling av referensundersökningar, pyrrolizidinanalytik och utmaningar i samband med den samt aktuella forskningsprojekt, bland dem presentationer av visuella bestämningsmetoder.

Reserapport (på finska)

Ytterligare upplysningar: Marjo Kolmonen, marjo.kolmonen@ruokavirasto.fi och Meri Kokkonen, meri.kokkonen@tulli.fi

Kontroll av salmonella hos höns och kalkoner: behandling och sammansättning anvisningen har ändrats (19.8.2019)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning (1037/2013) om kontroll av salmonella hos höns och kalkoner har ändrats med förordning 803/2019. Ändringen trädde i kraft 1.8.2019.

Beroende på ändringen också behandling och sammansättning anvisningen Evira 6002 bilaga 1 har ändrats. Ändringarna är i punkterna 3.8-3.10 och i 4. 

Anvisning om salmonellaprovtagning av fjäderfä

Ytterligare upplysningar:
Specialforskare Henry Kuronen, henry.kuronen@ruokavirasto.fi, tfn 029 520 4503
Specialforskare Satu Hakola, satu.hakola@ruokavirasto.fi, tfn 029 520 4206

Ny mätosäkerhetsräknare på Livsmedelsverkets webbplats (11.6.2019)

På Livsmedelsverkets webbplats har det publicerats en räknare för beräkning av mätosäkerheten i samband med kvantitativa mikrobiologiska bestämningar. Räknaren ersätter den kalkyltabell som Livsmedelsverket upprätthöll tidigare och som grundade sig på en publikation av S. Niemelä (MIKES J1/2001).
Läs mer

Ny NMKL-metodstandard för bestämning av natrium i livsmedel (27.2.2019)

NMKL har publicerat en ny metodstandard för bestämning av natrium: Sodium (Na). Determination by capillary electrophoresis (CE) in foodstuffs. NMKL method No. 203, 2018. Metoden bygger på forskare Christina Bäckmans arbete (Evira, nu pensionerad) och skribenterna är specialforskare Tiina Ritvanen (Livsmedelsverket), professor Dag Ekeberg (NMBU, Norge) och forskare Leena Lilleberg (Livsmedelsverket).
Läs mer

En referensundersökning av den mikrobiologiska metoden att påvisa mikrobläkemedelsrester i kött i höst – anmälan av nya deltagare (27.2.2019)

Enheten för mikrobiologi vid Livsmedelsverkets laboratorietjänster ordnar i oktober en referensundersökning av det mikrobiologiska metoden att påvisa mikrobläkemedelsrester i kött (förordning nr 21/VLA/2001). Referensundersökningen ordnas numera bara vartannat år. Ett infobrev skickas till de laboratorier som deltog i referensundersökningen år 2017. Alla som vill, kan ändå delta i referensundersökningen genom att skicka in sina kontaktuppgifter senast 20.9.2019 under adress katariina.pekkanen@ruokavirasto.fi. Det kostar inget att delta.

Ytterligare upplysningar: forskare Katariina Pekkanen, katariina.pekkanen@ruokavirasto.fi, tfn 040 159 1267

Mikrobiologiska risker vid hantering av organiska gödselfabrikat (27.2.2019)

Jord, liksom också marken, innehåller av naturen en mängd olika mikrober. Legionella är en bakterie som förekommer allmänt i naturen, och dess halt i organiska gödselmedel kan stiga avsevärt till följd av olika bearbetningsmetoder. Observationerna av legionella har ökat betydligt i antal i Europa under de senaste tio åren. Om legionella i aerosolform kommer in i lungorna kan bakterien orsaka infektioner i andningsvägarna, men dessutom också infektioner i hud, blodomlopp och tarmar. Det är viktigt att identifiera risken för legionella och att skydda sig mot den. Legionellabakterierna infekterar främst personer i riskgrupperna, men också personer med god grundhälsa.
Läs mer

EURL-Campylobacter – årligt möte 2018 (27.2.2019)

På mötet fick deltagarna höra vad EFSA hade att berätta om bekämpningen av campylobacter i livsmedelskedjan. ECDC:s representant berättade om läget för campylobacter i EU. EURL:s föredrag handlade om bl.a. identifiering av bakterierna C. upsaliensis och C. helveticus, konstaterande av campylobacter i mjölk och den planerade kollaborativa undersökningen om ämnet samt den pågående valideringen av snabbmetoden VETPOD för campylobacter. Också uppdateringen och tillämpandet av mätosäkerhetsstandarden ISO/TS 19036 behandlades på mötet. Meningen är att uppdateringen ska bli klar sommaren 2019. Vidare presenterade medlemsstaternas företrädare sina egna projekt, bland annat hur campylobacter överlever en rötningsprocess för stallgödsel, framställning av kvantitativt referensmaterial samt ibruktagande av helgenomssekvensering vid det nationella referenslaboratoriet. Reserapporten innehåller en länk till föredragen på mötet.
Länk till reserapporten (på finska)

Ytterligare upplysningar: Maria Aarnio, maria.aarnio@ruokavirasto.fi, tfn 040 489 3456

 

 

Evira blir Livsmedelsverket från och med början av år 2019 (28.11.2018)

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras verksamhet överförs till Livsmedelsverket, som inrättas 1.1.2019. Livsmedelsverket bildas genom att slå samman Evira, Landsbygdsverket och en del av serviceenheterna för informationsteknik vid Lantmäteriverket.
Läs mera

Validering och verifiering inom livsmedelsmikrobiologin – metoder i användning (28.11.2018)

Under de senaste åren har vägledande standarder och guider getts ut till stöd för valideringen och verifieringen inom livsmedelsmikrobiologi. Dessa stöder idrifttagandet av metoder och påvisandet av kompetens. Idrifttagande av en metod vid ett laboratorium bygger på validering. Validering omfattar en referensundersökning mellan flera laboratorier, varför ett laboratorium som Evira godkänner sällan deltar i den egentliga valideringen.
Läs mera

Eviras trikinellaveckor: trikinundersökningskurs och kompetensundesökning 2018 (28.11.2018)

Trikinellaverksamheten vid referenslaboratoriet inom parasitologi har under flera år varit höstbetonad, och också i år ordnades kompetensundesökningen i slutet av oktober och trikinundersökningskursen den 7 och 8 november.

Till respektive laboratorium som deltog i kompetensundesökningen sändes fyra köttprov på 20 g, i vilka levande trikinellalarver som inkapslats i vårdcellen (3 och 5 st.) lagts till. Två prover var två så kallade negativa kontroller. Utöver referenslaboratoriet deltog 12 laboratorier i undersökningen och av dessa kunde 11 identifiera positiva prover korrekt. Alla laboratorier identifierade negativa prover på rätt sätt.
Läs mera

Referensundersökning av jordförbättringsmedel, våren 2018 (28.11.2018)

Eviras enheter för växtanalys och kemi ordnade tillsammans med SYKE en internationell referensmätning, där laboratorierna definierade ett jordförbättringsmedels mognadsgrad, fytotoxicitet och kemiska sammansättning. Sammanlagt var 96 % av resultaten godtagbara och deltagarna behärskade i regel väl definitionerna i fråga.
Läs mera

EU-referenslaboratorium VTEC/STEC – årsmöte 2018

I mötet redogjorde man bland annat för revideringsarbetet gällande standarden STEC ISO/TS 13136, vilket pågår för tillfället. Vid mötet behandlades också WHO:s nyligen färdigställda rapport över riskerna med STEC i livsmedel (World Health Organization. Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and food: attribution, characterization, and monitoring: report). Rapporten betonar betydelsen av karakterisering av virulensgener i stället för serogrupper i riskbedömningen av STEC-livsmedelsfynd. Serogrupperna i en isolerad stam är dock ett viktigt tillägg i den epidemiologiska bakgrundsinformationen. Riskbedömningen av STEC-fynd har nu illustrerats i konkret form i en tabell över STEC-stammarnas egenskaper. Denna rapport tar också tydligt ställning till PCR-screening, då tolkningen av de preliminära resultaten av denna orsakat problem i många länder, också i Finland.

Närmare uppgifter: specialforskare Saija Hallanvuo, tfn 040 489 3448, saija.hallanvuo@ruokavirasto.fi
Läs mera

EU-referenslaboratorium Mykotoxiner och växttoxiner

EU:s Mykociner & växttoxiner-refernslaboratorium överfördes i mars 2018 till att lyda under RIKILT Wageningen (Nederländerna) och de ordnade år 2019 ett årsmöte för första gången. Det centrala temat var att kartlägga de nationella referenslaboratoriernas aktuella analysfärdighet, i synnerhet vad gäller växttoxinnalays. Växttoxiner har nyligen lagts till EU-referenslaboratoriets ansvarsområde. Vad gäller dessa är uppgiftsfältet brett och i detta skede är det svårt att bedöma tydliga prioriterade områden. Lagstiftningsändringarna låter fortfarande vänta på sig, och inga större revideringar har kommit fram.

Närmare uppgifter: Specialforskare Marjo Kolmonen, tfn 050 569 5477, marjo.kolmonen@ruokavirasto.fi

EU-referenslaboratoriernas årsmöten

Ändringar i EU-referenslaboratorierna: Tungmetallanalys och typföreningar

EU-referenslaboratoriet CEFAO:s verksamhet upphör i Rom 31.12.2018 och överförs från början av år 2019 till Danmark till EURL-MN. Två referenslaboratorier har verkat inom tungmetallområdet: i Rom inom området för livsmedel av animaliskt ursprung (EURL-CEFAO) och i Belgien inom området för icke-animaliska livsmedel och foder och vild fisk (EURL-HM). Romlaboratoriet, ISS (= Istituto Superiore di Sanita), har verkat som EU-RL i 25 år och en viktig uppgift har varit att ordna referensomgångar (PT).
Läs mera

 

Sidan har senast uppdaterats 26.11.2021