Den reviderade mätosäkerhetsstandarden ISO 19036 har publicerats

Den reviderade standarden 19036 om fastställande av mätosäkerheten vid kvantitativa mikrobiologiska bestämningar gavs ut 5.11.2019. Standardens tillämpningsområde är bredare än förr: det omfattar livsmedel, foder, prov på miljön för livsmedelsproduktion och livsmedelshantering samt som ett nytt inslag prov som tas i primärproduktionen. Standarden täcker de kvantitativa mikrobiologiska bestämningsmetoderna som är baserade på koloniräkning, MPN-tekniker, olika apparattekniker (t.ex. impedans eller flödescytometri), molekylärbiologi (t.ex. kvantitativ PCR) eller ATP-mätning.

Mätosäkerheten för ett mikrobiologiskt mätresultat bestäms enligt standarden som en kombinerad osäkerhet där komponenterna är 1. teknisk osäkerhet, 2. matrisrelaterad osäkerhet och 3. osäkerhet som orsakas av ojämn mikrobfördelning: osäkerhet som orsakas av partikelstatistisk spridning, osäkerhet som är relaterad till MPN-tekniker och osäkerhet som anknyter till konfirmering av kolonierna.

På Livsmedelsverkets webbplats har det publicerats en Excel-räknare som grundar sig på den reviderade standarden och som beräknar mätosäkerheten för kvantitativa mikrobiologiska bestämningar. Tabellens första flik innehåller ett sammandrag av standardens innehåll. I de gula cellerna i tabellerna under de följande flikarna fyller man i resultaten för de undersökta proverna. Flikarna innehåller anvisningar om hur räknaren används.

Tabellen under fliken Tekninen epävarmuus upptar två rader för parallella testportioner av vart homogeniserat prov. I tabellen fyller man i antalet kolonier som räknats i två på varandra följande spädningar och utspädningsfaktorerna för åtminstone tio prover. För varje provs del lägger man till resultaten av två faktorer (A och B), utifrån vilka räknaren räknar ut den tekniska osäkerheten. 

Med matrisrelaterad osäkerhet avses den inverkan på resultatet som enbart mikrobfördelningen har i en matris av en viss typ. Därför anses matrisosäkerheten vara oberoende av analysmetod och laboratorium, och en bedömning som gäller en matris kan tillämpas på alla slag av kvantitativa resultat för en och samma matristyp. Osäkerheterna för vissa matristyper har bestämts färdigt i litteraturen, så det är inte nödvändigt att beräkna dem.

Om matrisen är homogen eller det är möjligt att effektivt homogenisera den, kan det antas att osäkerheten är liten. Som exempel kan nämnas att man som normalvärde för produkter i vätske- och pulverform som man vet är homogena (mjölk, mjölk- eller lökpulver, kaseinat) och för produkter som finmalts eller finfördelats (malet kött, massa som används i korv, glass) använda matrisosäkerheten 0,1 log10 cfu/g. I samma studie (se länken ovanför) konstaterades det att matrisosäkerheten för prover som är fasta eller består av fasta partiklar varierar avsevärt (från 0,05 log10 cfu/g till 0,74 log10 cfu/g, torkad frukt gav de högsta osäkerhetsvärdena). För vissa provtyper har det därmed inte varit möjligt att bestämma standardvärden. I sådana fall kan laboratoriet bestämma provtypens matrisosäkerhet (vid det provupplägg som anges i punkt 6.3 i standarden) med hjälp av fliken Matriisin epävarmuus. För analysering väljs på naturlig väg kontaminerade prover och en analys som kan väntas ge kolonier som räknas (t.ex. enterobakterier eller det totala antalet mikrober).

Under fliken Matriisin epävarmuus finns det för varje prov en rad som ska fyllas i. Där anger man resultaten för parallella testportioner av provet. Testportionerna som undersöks ska alltid vara åtminstone tio fler än proverna. Om matrisosäkerheten bestäms utifrån ett enda prov ska testportionerna vara åtminstone 10 +1 = 11, varvid man fyller i en enda rad i tabellen.

Laboratoriet kan i stället för att göra en beräkning använda sin egen uppskattning av provets matrisosäkerhet genom att konkludera den utifrån provtyper med samma grad av homogenitet på basis av litteratur eller tidigare utförda försök. Hjälp för bedömning av hur pass likartade matriserna är kan man få genom exemplen i bilaga A3 till ISO 16140-3, vilka gäller olika matriskategorier och matristyper.

Under fliken Yhdistetty epävarmuus räknar räknaren ut den utvidgade osäkerheten för metoden när ett tidigare fastställt resultat som gäller teknisk osäkerhet läggs till tabellen i fråga, samt osäkerheten för ett enskilt resultat. Standarden ger en möjlighet att uppge enbart den tekniska osäkerheten som mätosäkerhet. När man går till väga så här ska man i undersökningsrapporten ange att mätosäkerheten grundar sig bara på detta.

Under samma flik räknar räknaren ut den kombinerade osäkerheten för enskilda resultat, när man i tabellen Osatekijät anger den ovan erhållna tekniska osäkerheten och matrisens osäkerhet samt den osäkerhet som följer av ojämn mikrobfördelning. För beräkning av den sistnämnda finns det under fliken separata räknare beroende på om det är fråga om koloniräknings- eller MPN-metoden och huruvida kolonierna har konfirmerats.

Ytterligare upplysningar:       
specialforskare Marjaana Hakkinen, marjaana.hakkinen@ruokavirasto.fi, tfn 0400287417
specialforskare Saija Hallanvuo, saija.hallanvuo@ruokavirasto.fi, tfn 040 489 3448

 

Sidan har senast uppdaterats 12.12.2019