För att virus- och toxinanalyser av prover vid misstänkta matförgiftningar ska vara avgiftsfria behöver anmälan om misstanke göras i datasystemet RYMY

Livsmedelsverket undersöker avgiftsfritt prover som har samband med livsmedelsburna epidemier. Undersökningar av bakteriestammar och livsmedel som sänds för toxinanalyser samt av livsmedels- och ytprover som sänds för virusanalyser är avgiftsfria bara om anmälan om misstanke om matförgiftning har gjorts i datasystemet RYMY. Livsmedelsverket gör inte avgiftsfria matförgiftningsanalyser som underleverantör för andra laboratorier, därför ska den som beställer undersökningen alltid vara en kommunal livsmedelstillsynsmyndighet (tillsynsenhet) inom vars område proverna har tagits.

Alla prover som sänds till Livsmedelsverket ska åtföljas av Livsmedelsverkets egen undersökningsremiss (separata remisser för bakterie- respektive virusanalyser), där bl.a. ID-beteckningen för den anmälan om misstanke som gjorts i RYMY framgår när det gäller en avgiftsfri undersökning. Om det inte anses vara nödvändigt att anmäla misstanke via RYMY, men man ändå vill att prover analyseras för livsmedelsburna virus, stafylokockenterotoxiner, bacillustoxiner eller toxingener av Clostridium perfringens-stammar, debiteras för analysen en avgift enligt taxa.

Uppdaterade undersökningsremisser

Anvisningar för görande av RYMY-anmälan

Ytterligare upplysningar:
Specialforskare Maija Summa (virusanalyser) tfn 050 517 1267, maija.summa@ruokavirasto.fi
Specialforskare Satu Hakola (bakterieanalyser) tfn 040 524 1974, satu.hakola@ruokavirasto.fi

 

Sidan har senast uppdaterats 12.12.2019