Kravet på ackreditering av växthälsolaboratorier träder i kraft våren 2022 – förberedelserna har inletts

De officiella laboratorieanalyser som anknyter till Livsmedelsverkets verksamhetsområde har omfattats av ackrediteringskravet sedan länge. Till följd av EU:s nya växthälsoförordning ska också officiella prover som tas för övervakning av växthälsan efter april 2022 undersökas med ackrediterade testmetoder vid ett nationellt referenslaboratorium eller ett auktoriserat officiellt laboratorium. I anslutning till denna reform grundade EU hösten 2019 Europeiska unionens referenslaboratorier för växthälsa och ålade medlemsstaterna att utse sina nationella referenslaboratorier. Det nationella referenslaboratoriet för växthälsa i Finland är enheten för växtanalys vid Livsmedelsverket.

Finland hade delvis ett försprång när ackrediteringsarbetet började – det återstår ändå mycket att göra för att uppfylla kraven

Hela Livsmedelsverkets (och dess föregångares Eviras) laboratorieverksamhet har i flera år iakttagit kvalitetsstandarden ISO 17025, och ackreditering har betraktats som ett sätt att visa att verksamheten är behörig också i fråga om analyser som inte omfattas av egentliga ackrediteringskrav. Därför har enheten för växtanalys inte bara ett verksamhetsstyrningssystem, utan också flera enskilda analyser som gäller identifiering av växtskadegörare. Vi har kommit avsevärt längre i ackrediteringsarbetet än de nationella referenslaboratorierna i många andra medlemsstater i EU. I många länder pågår fortfarande arbetet med att utforma verksamhetssystemet i enlighet med ackrediteringskraven.

Inom växtanalys har ansökningen av ackrediteringar påbörjats med analyser som har stora mängder prover. Till följd av detta undersöks hela två tredjedelar av de officiella proverna som gäller växthälsa med ackrediterade testmetoder. Trots detta väntar största delen av de tiotals olika metoder som laboratoriet använder fortfarande på ackreditering. Det finns således åtskilligt att göra så att vi kan uppfylla ackrediteringskravet före april 2022.

Syftet med ackrediteringskravet är att främja växthälsan

Kraven på ackreditering av laboratorieanalyser samt referenslaboratorieverksamheten hjälper med att garantera att resultaten är tillförlitliga, oberoende och jämförbara mellan växthälsolaboratorier i olika medlemsstater. Syftet med reformerna är att främja jämlik behandling av aktörerna, göra det möjligt att upprätthålla växthälsan och förhindra att nya skadegörare sprids till EU:s område.

Mer information: specialforskare Johanna Santala, johanna.santala@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 12.6.2020