Nya parametrar i hushållsvattenförordningen

Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 om kvaliteten på dricksvatten (dricksvattendirektivet) ska verkställas senast den 12 januari 2023. Ändringar krävs i hälsoskyddslagen, hushållsvattenförordningen och andra författningar.

Till de kemiska kvalitetskraven i bilaga I i hushållsvattenförordningen (1352/2015) läggs de kemiska parametrar i del B i dricksvattendirektivets bilaga I, som ännu inte ingår i hushållsvattenförordningen. De nya kemiska kvalitetskraven kommer att omfatta bisfenol A, klorat, klorit, halogenerade ättiksyror, mikrocystin-LR och PFAS-föreningar.

PFAS-föreningar som ska analyseras är:

 • Perfluorbutansyra (PFBA)
 • Perfluorpentansyra (PFPA)
 • Perfluorhexansyra (PFHxA)
 • Perfluorheptansyra (PFHpA)
 • Perfluoroktansyra (PFOA)
 • Perfluornonansyra (PFNA)
 • Perfluordekansyra (PFDA)
 • Perfluorundekansyra (PFUnDA)
 • Perfluordodekansyra (PFDoDA)
 • Perfluortridekansyra (PFTrDA)
 • Perfluorbutansulfonsyra (PFBS)
 • Perfluorpentansulfonsyra (PFPS)
 • Perfluorhexansulfonsyra (PFHxS)
 • Perfluorheptansulfonsyra (PFHpS)
 • Perfluoroktansulfonsyra (PFOS)
 • Perfluornonansulfonsyra (PFNS)
 • Perfluordekansulfonsyra (PFDS)
 • Perfluorundekansulfonsyra
 • Perfluordodekansulfonsyra
 • Perfluortridekansulfonsyra

Parametrarnas mätosäkerhet beskrivs i dricksvattendirektivets bilaga III (s. 51–53). Laboratorier kan ansöka om godkännande för ovan nämnda parametrars analysmetoder när hushållsvattenförordningen uppdateras och träder i kraft i början av 2023.

De nya parametrarna för kvalitetskraven ska analyseras i vattendistributionsområdena först från och med 2026, om inte en lokal riskbedömning kräver att analyserna inleds redan tidigare. Övergångsperioden för analysen av de nya parametrarna fastställs i artikel 25 i dricksvattendirektivet. Parametrarna kommer att analyseras på grundval av riskbedömning. I hushållsvattenförordningen och anvisningen för tillämpning av den kommer att ingå närmare information om hur ofta parametrarna ska undersökas och vid vilka provtagningsplatser.

Till kvalitetsmålen i bilaga I i hushållsvattenförordningen kommer att läggas följande parametrar: vattnets hårdhet, magnesium, kalcium och kalium. Inga maximivärden anges för parametrarna och de får inte heller någon separat analysfrekvens. Laboratorierna behöver inte ansöka om Livsmedelsverkets godkännande för analysmetoderna för dessa parametrar. Kvalitetsmålens parametrar kan analyseras i vattendistributionsområdena redan från början av 2023. Enligt dricksvattendirektivets bilaga IV ska resultaten av analyserna av vattnets hårdhet, magnesium, kalcium och kalium vara tillgängliga för konsumenterna på webben.

Resultaten av myndighetsprover inom kontrollen av hushållsvattnet i miljö- och hälsoskyddsmyndigheternas informationssystem Vati skickas från början av 2023 vidare från Vati-systemet till webbplatsen för vatteninformation Vatten.fi, där vattenanvändarna kan följa kvaliteten på hushållsvattnet inom sitt vattendistributionsområde exempelvis med hjälp av sina adressuppgifter. Dricksvattendirektivets krav på att informationen ska vara tillgänglig för allmänheten verkställs med webbplatsen Vatten.fi.

Utöver myndighetstillsynens analyser ska anläggningar som levererar hushållsvatten också ha egenkontroll. Anläggningarna behöver inte ansöka om Livsmedelsverkets godkännande för analysmetoderna för parametrarna inom egenkontrollen. Resultaten av egenkontrollens analyser sparas inte i Vati-systemet och skickas inte heller till webbplatsen Vatten.fi. Dricksvattendirektivet kräver att anläggningar som levererar hushållsvatten inom ramen för sin egenkontroll följer mängden somatiska kolifager i råvattnet för tillsynen över hur processerna för bekämpningen av mikrobiologiska risker fungerar, om det anses befogat på grundval av riskbedömning.  Som analysmetoder kan man använda EN ISO 10705–2 och EN ISO 10705–3 (dricksvattendirektivets bilaga III s. 50).

Behovet av legionellaundersökning och referensmätningar beskrevs i Livsmedelsverkets nyhetsbrev för referenslaboratorier 4/2021.

Mer information:

Jaana Kilponen, Valvira, jaana.kilponen@valvira.fi
Heli Laasonen, Valvira, heli.laasonen@valvira.fi
Jarkko Rapala, SHM, jarkko.rapala@gov.fi

 

 

Sidan har senast uppdaterats 28.6.2022