Behovet av legionellaundersökning och referensmätningar

Dricksvattendirektivet kräver att en riskbedömning görs av fastigheternas vattensystem. Fastigheter definieras på nationell nivå utifrån sitt primära användningsändamål och de regleras i lag senast den 12 januari 2023. Riskbedömningen av vattensystemen enligt de primära användningsändamålen kommer att övervakas. Fastigheterna i fråga är sådana där ett stort antal människor kan exponeras för vattnet, där vattenkvaliteten enligt bedömningen är dålig och där det finns befolkningsgrupper som är särskilt utsatta. Riskbedömningen av fastigheter med primära användningsändamål, resultaten av legionellaundersökningarna och uppgifter om korrigerande åtgärder bör vara kommissionen tillhanda senast den 12 januari 2029.

Om man utifrån riskbedömningen och resultaten av mätningar av vattnets temperatur gör bedömningen att vattensystemet i en fastighet är en gynnsam miljö för legionellabakterier ska en legionellaundersökning göras i vattensystemet. Trots att det inte är nödvändigt med en legionellaundersökning i alla fastigheter på basis av riskbedömningen bör antalet legionellaanalyser som görs öka avsevärt. Legionella undersöks med standardmetoden SFS-EN ISO 11731, där halten av alla legionellaarter som kan odlas i kärl fastställs genom odling. Gränsvärdena och metodkraven för legionellabakterierna gäller alla typer av legionella, inte endast Legionella pneumophila. Legionellahalten bör vara mindre än 1 000 kbe/l. Laboratorier godkända av Livsmedelsverket kan ansöka om att använda legionellametoden som en undersökningsmetod för myndigheter när nationella föreskrifter om variabeln har getts. Även andra metoder kan användas till att komplettera odlingsmetoden, exempelvis qPCR-metoder såsom ISO/TS 12869 eller snabbodlingsmetoder.

För laboratorier som gör legionellaanalyser rekommenderas att man deltar i referensmätningar mellan laboratorierna för att garantera resultatens kvalitet och jämförbarhet. UK Health Security Agency (tidigare kallad Public Health England, PHE) ordnar kvalitetskontroller av den mikrobiologiska legionellaanalysen av vatten (Legionella Isolation Scheme) fyra gånger om året. Anmälan och rapportering av resultaten görs i en onlinetjänst. Resultaten består av poäng för fyra delområden: förekomsten av legionellabakterier i provet (observerat/inte observerat), artidentifieringen, serogruppen och legionellahalten. År 2021 var priset för att delta i alla fyra delområden £610. THL:s laboratorium för vattenmikrobiologi anser att deltagande i UK Health Security Agencys kvalitetskontroller är ett bra sätt att kontrollera kvaliteten på legionellaanalyserna.

Kontaktinformation: UK Health Security Agency
Food and Environmental Proficiency Testing Unit (FEPTU)
61 Colindale Avenue
London
NW9 5EQ
United Kingdom
Tel: + 44 (0)20 8327 7119
Email: foodeqa@phe.gov.uk

Webbplats

Mer information:
Marjo Niittynen, THL, marjo.niittynen@thl.fi
Jarkko Rapala, SHM, jarkko.rapala@gov.fi
Heli Laasonen, Valvira, heli.laasonen@valvira.fi

Informationspaketet Legionellabakterier i vattensystemen på THL:s webbplats 

Sidan har senast uppdaterats 20.12.2021