Verksamheten vid Skogsskadegörarlaboratoriet flyttades från Villmanstrand till Helsingfors

I slutet av år 2021 flyttades analyserna av prov på skogsskadegörare vid Livsmedelsverkets enhet för växtanalys, såsom prov från import och träförpackningar och prov från kartläggning av skogsskadegörare, från Villmanstrands verksamhetsställe till Helsingfors verksamhetsställe. Med flytten vill vi säkra att analyser av skogsskadegörarprov kan göras smidigt även i framtiden när verksamhetsmiljön förändras samt använda nya tekniker för analys av proverna.

Skogsskadegörarlaboratoriet förberedde flytten i god tid på förhand tillsammans med Livsmedelsverkets tillsyn, genom att informera kunderna och exempelvis ansluta analysenheterna till ackrediteringens kompetensområde vid laboratoriet i Helsingfors. Överföringen av laboratoriefunktioner påverkar vissa kunders samt Livsmedelsverkets och NTM-centralernas inspektörers verksamhet, så diskussionen om förändringen och dess framskridande var viktig. Vid Helsingfors laboratorium introducerades fler anställda till de överflyttande analyserna. Man planerade även användningen av laboratoriets lokaler för att kunna utföra alla laboratoriefunktioner smidigt. I fråga om provmängd och utrymmesbehov är analys av tallvedsnematod den överlägset största av de överflyttade analyserna. Tallvedsnematodprov tas året om av trä och träemballage som importeras till Finland och därtill kartläggs förekomsten av nematod under sommarhalvåret i Finland.

Flytten av skogsskadegörarlaboratoriets verksamhet gick som planerat hösten 2021. En del av tallvedsnematodanalyserna utfördes vid Helsingfors laboratorium redan från början av oktober, vilket gjorde att man kunde bekanta sig med rutinarbetet och se till att utrymmena fungerar med ett mindre antal prov. I mitten av december flyttades utrustningen och enheterna från Villmanstrands laboratorium, samt all analys av skogsskadegörare, till Helsingfors. Analyserna av proverna har förlöpt väl i Helsingfors. För laboratoriets personal har förändringen inneburit att lära sig nya saker, och man har även utvecklat laboratoriets gamla funktioner i fråga om utrymmen och rutiner.

Mer information: Johanna Santala, Livsmedelsverket, Johanna.santala@livsmedelsverket.fi

 

Sidan har senast uppdaterats 11.4.2022