STEC-undersökningar som ingår i myndighetsövervakningen av livsmedel ska utföras i Finland

Metoden för undersökning av förekomsten av STEC-bakterier i livsmedelsprover enligt ISO 13136 består av en PCR-screening (stx-gener) och verifiering genom odling. Ett negativt resultat av PCR-andelen är slutligt, men ett positivt resultat som fåtts genom PCR är ett initialt resultat. Då det är fråga om myndighetsprov ska ett positivt PCR-resultat alltid verifieras genom odling. För detta ska laboratoriet lämna in anrikningsbuljong som förvarats kallt utan dröjsmål (inom 4 dygn från det att anrikningen slutförts) till Livsmedelsverket. Endast sådana prov för egenkontroll behöver inte skickas för verifiering där man separat kommit överens med egenkontrollkunder om att ett initialt positivt resultat räcker.

Bl.a. på grund av den kritiska tidsgränsen för hur länge STEC-anrikningsbuljongen håller sig (4 dygn) godkände Livsmedelsverket tidigare ett förfarande där anrikningen av myndighetsprovet utfördes i ett annat laboratorium än PCR-screeningen. Den nya kontrollordningen EU 2017/625 började tillämpas i december 2019. Enligt förordningen ska alla myndighetsundersökningar utföras av ackrediterade aktörer. Om anrikningen utförs i ett laboratorium som inte har ackrediterats för STEC-analys (PCR och/eller verifiering genom odling), uppfyller anrikningen inte kontrollförordningens krav om ackreditering och kan därmed inte längre godkännas. Framöver kan STEC-prov anrikas enligt på laboratorier som använder en ackrediterad metod som innehåller STEC-anrikning (ISO/TS 13136). I Finland finns för närvarande tre sådana laboratorier. Deras process för screening av STEC-prov och överföring av dem för verifiering genom odling till Livsmedelsverket har visat sig fungera bra. Livsmedelsverket följer funktionaliteten av de metoder som dessa laboratorier använder med jämförelseprov.

Från Finland har man även sänt STEC-prov för undersökning till utländska laboratorier. De utländska laboratorier som använts för detta kan inte erbjuda verifieringsodling av prov som på basis av PCR-analysen har konstaterats vara positiva, varmed det har varit nödvändigt att skicka anrikningsbuljongen (eller provet) tillbaka till Finland från utlandet och till Livsmedelsverket för vidare undersökningar. I dessa fall har man konstaterat att den långa transport- och förvaringstiden av provet har gjort det mindre lämpligt för undersökning och försvårat utredningen av epidemier. Underentreprenader utomlands har även förknippats med andra situationer som försvårat vidare undersökning av provet såsom bortskaffande av anrikningsbuljongen/provet utan verifiering genom odling. Myndighetsprover kan inte skickas för undersökning till laboratorier som inte kan skicka anrikningsbuljongen (eller provet) till Livsmedelsverket i ett sådant skick att undersökning är möjlig. Livsmedelsverkets rekommendation är att livsmedelsprover som tagits vid myndighetsövervakningen för STEC-analys undersöks i de tre finländska laboratorier som ackrediterats och godkänts av Livsmedelsverket för PCR-undersökning för påvisning av stx-gener eller hos Livsmedelsverket. Rekommendationen gäller även de STEC-prov som tas inom det pågående projektet ”Patogener i förpackade bladgrönsaker”.

Ytterligare information:

Överinspektör Taija Rissanen, tfn 029 530 4136, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 13.3.2020