Behandlingen av laboratoriernas ändringsanmälningar vid Livsmedelsverket blir avgiftsbelagd

En ny förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer träder i kraft i början av mars 2021. I förordningen blir avgifterna för godkännande av laboratorier samt ändring och återkallande av godkännande med stöd av olika lagar enhetliga. Bestämmelser om godkännande av laboratorier vid Livsmedelsverket finns i livsmedelslagen, lagen om animaliska biprodukter, lagen om djursjukdomar, lagen om gödselfabrikat, foderlagen och hälsoskyddslagen. En avgift tas ut per verksamhetsställe för beslut om godkännande av ett laboratorium.

Enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) ska bland annat statliga myndigheters beslut som har fattats med anledning av en ansökan, samt övrig verksamhet, när prestationen utförs till följd av en åtgärd av mottagaren, vara avgiftsbelagda om det inte finns grundad anledning för avgiftsfrihet. En prestation ska vara avgiftsbelagd i synnerhet om prestationen hänför sig till mottagarens ekonomiska verksamhet. Därför är det motiverat att Livsmedelsverket i framtiden tar ut en avgift också för behandling av en anmälan om ändringar i laboratoriets verksamhet samt tillägg av nya metoder till godkännandet.

Behandlingen inkluderar en bedömning av hur kraven i lagstiftningen uppfylls, med eventuella tillhörande utlåtanden och ändringar som ska göras i registret över godkända laboratorier. För behandlingen av ett laboratoriums anmälan om ändring tas ut en avgift per timme enligt den egentliga behandlingstiden (88 euro/h).

Mer information: överinspektör Taija Rissanen, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

 

Sidan har senast uppdaterats 21.12.2020