EU:s officiella laboratorier och nationella referenslaboratorier har samlats i en gemensam databas

Laboratoriernas uppgifter förs in i databasen med hjälp av en elektronisk enkät. Även i Finland har enkäten skickats till alla officiella laboratorier som är verksamma inom tillämpningsområdet för tillsynsförordningen samt till de nationella referenslaboratorierna. Tack till alla som svarat! För närvarande innehåller databasen uppgifter om sammanlagt 254 laboratorier från 12 olika EU- och EES-länder. Tio laboratorier i Finland har fört in sina uppgifter i databasen. Om ert laboratorium ännu inte matat in sina uppgifter i databasen, kontakta laboratoriot@ruokavirasto.fi, så skickar vi enkäten och ifyllnadsanvisningarna. Det tar endast cirka 2–10 minuter att fylla i enkäten beroende på omfattningen av utbudet på analyser. Det är frivilligt att fylla i enkäten.

Tills vidare kan man se uppgifterna med hjälp av ett lösenord på kommissionens webbplats. Kommissionen överväger dock tillsammans med medlemsländerna om det är nödvändigt att offentliggöra uppgifterna för allmänheten.

Sidan har senast uppdaterats 16.3.2023