Elektrisk konduktivitet i hushållsvattenförordningen (SHM 1352/2015)

I enlighet med EU:s dricksvattendirektiv (98/83/EG) har värdet för elektrisk konduktivitet (under 2 500 µS/cm) getts för 20 ⁰C. Detta gäller även social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (1352/2015). Laboratorierna använder vanligtvis en metod enligt standarden SFS-EN ISO 27888:1994. I denna standard fastställs elektrisk konduktivitet för temperaturen 25 ⁰C.

Enligt den elektriska konduktivitetens korrektionsfaktor (på finska: http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/laboratorio/ymparistoanalyysit_veden_sahkonjohtavuus.html) är elektrisk konduktivitet fastställd för 25 grader 10 procent större än för 20 grader. Detta innebär att om hushållsvattnets elektriska konduktivitet uppfyller kvalitetskravet i förordning 1352/2015 vid 25 grader (under 2 500 µS/cm), uppfyller den elektriska konduktiviteten även detta vid 20 grader.

Valvira och social- och hälsovårdsministeriet har kommit fram till att laboratorierna åtminstone tills vidare kan fastställa den elektriska konduktiviteten vid 20 eller 25 ⁰C grader och att temperaturen ska uppges i samband med resultaten för den elektriska konduktiviteten.

Laboratorierna har betts lämna kommentarer om hur elektrisk konduktivitet bör inskrivas i hushållsvattenförordningen som uppdateras. Kommentarerna kan lämnas in till personerna som ger mer information.

SHM:s förordning om hushållsvatten: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20151352

Korrektionsfaktor:  http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/laboratorio/ymparistoanalyysit_veden_sahkonjohtavuus.html (på finska)

Mer information: Heli Laasonen, Valvira, förnamn.efternamn@valvira.fi

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 13.3.2020