Anmäl ändringar i ackrediteringen till Livsmedelsverket så snart som möjligt

17. juni 2024

Livsmedelsverket följer regelbundet upp ackrediterade och utvärderade kompetensområden för utsedda och godkända laboratorier som en del av tillsynen över laboratorierna. Kompetensområdet jämförs med de metoduppgifter som finns i Livsmedelsverkets register över godkända laboratorier. Uppföljningen genomförs så att alla laboratoriers uppgifter granskas en gång vartannat år.

Laboratorierna anmälar inte ändringar till Livsmedelsverket i realtid

År 2023 granskade Livsmedelsverket dokumenten om kompetensbedömning vid 17 officiella laboratorier och fyra laboratorier för egenkontroll. Granskningen gjordes antingen på Livsmedelsverkets initiativ eller i samband med behandlingen av den ändringsanmälan som laboratoriet självt lämnat in. 64 procent av de laboratorier som granskades på Livsmedelsverkets initiativ hade något att anmärka på ackrediteringen av de metoder som omfattas av utnämningen eller godkännandet (metoden som finns i Livsmedelsverkets register hörde till exempel inte längre till det ackrediterade kompetensområdet eller metodens referens hade ändrats). Utifrån resultaten anmälde laboratorierna inte ändringar i det ackrediterade eller utvärderade kompetensområdet till Livsmedelsverket i realtid.

Skicka sammanfattande översikt och kompetensområdet till Livsmedelsverket

Kom ihåg att alltid skicka en sammanfattande översikt, information om kompetensområdet samt ackrediteringsbeslutet eller ändringsbeslutet till Livsmedelsverket (kirjaamo@ruokavirasto.fi) så snart som möjligt efter att de blivit klara efter Finas utvärdering. Meddela samtidigt de ändringar inom kompetensområdet som Livsmedelsverket ska beakta i sitt eget register.