Lämnande av myndighetsprovresultat för hushållsvatten till överföringstjänsten för analysuppgifter

17. juni 2024

I resultaten av myndighetsproven för hushållsvatten, som laboratorierna har levererat till överföringstjänsten för analysuppgifter, har man observerat vissa avvikelser. Avvikelserna har särskilt gällt fel enheter samt fel i registreringen av resultaten på grund av inknappningsfel eller andra mänskliga fel. Enligt 9 § i statsrådets förordning 152/2015 ska den enhet som nämns i författningarna användas när man meddelar undersökningsresultatet. Detta gäller sådana variabler för vilka det i författningarna har angetts ett maximi- eller minimivärde eller något annat värde.

Tillsynsmyndigheten kontrollerar resultaten och överför resultaten från överföringstjänsten för analysuppgifter till tillsynsdatasystemet Vati. Myndigheten kan dock inte göra ändringar i de resultat som laboratoriet har registrerat. För närvarande används ingen automatisk kontroll av formen eller enheten för uppgifterna som överförs, utan resultaten överförs som de har kommit från laboratoriet. Det är viktigt att laboratoriet iakttar särskild noggrannhet när resultaten registreras. Om myndigheten begär korrigering av resultaten ska dessa korrigeringar göras utan dröjsmål i laboratoriet och det korrigerade materialet skickas till överföringstjänsten för analysuppgifter.

Provresultaten från de vattendistributionsområden som avses i förordningen 1352/2015 (hushållsvattenförordningen) överförs som sådana till konsumenternas påseende från Vati till tjänsten vatten.fi. Felaktiga resultat kan i onödan orsaka oro hos vattenanvändarna. Tillsynsuppgifterna över vattendistributionsområdena används också för att utarbeta nationella rapporter och rapporter som årligen skickas till EU. Fel i uppgifterna kan försvåra uppfyllandet av den nationella rapporteringsskyldigheten och ge en felaktig bild av hushållsvattnets kvalitet.

Laboratorierna ska utföra dataöverföringen i nära samarbete med tillsynsmyndigheten och följa myndighetens anvisningar. Nödvändiga koder för verksamhetsställen och provtagningsställen fås också från tillsynsmyndigheten.

Anvisningar för överföring av analysuppgifter finns på Pikanttis webbplats för överföringstjänsten för analysuppgifter, som laboratorierna bör följa. På webbplatsen finns också en länk till Vatis stödtjänst, via vilken man får hjälp och mer information om dataöverföringen: VATI - Överföringstjänsten för analysuppgifter.

Mer information: överinspektör Lotta Kivikoski, Valvira, fornamn.efternamn@valvira.fi