Aktuellt om spannmålens kvalitet 2021

28. september 2021

Brödsäden är av hög kvalitet, men skördenivåerna sjönk från året innan. Fodersädens hektolitervikter är låga och mängden små korn är stor. Mängden DON-mykotoxiner är liten hos vetet och havren. Informationen om kvaliteten på spannmålsskörden år 2021 är i detta stadium ännu förhandsinformation. Genomsnittsinformationen bygger på cirka 450 analyserade prov. Informationen om kvaliteten preciseras under de kommande veckorna.

Brödsädens kvalitet hög

I kvalitetsuppföljningen är kring hälften av de hittills analyserade vårveteproven till sin proteinhalt minst 12,5 procent, till sitt falltal minst 180 sekunder och till sin hektolitervikt minst 78 kilo. I och med att tröskningen framskrider har falltalen i cirka en fjärdedel av de analyserade proven sjunkit under 180 sekunder. Vårvetets genomsnittliga hektolitervikt är 79,7 kilo och höstvetets 80,2 kilo. Den genomsnittliga proteinhalten i de analyserade proven var för vårvetets del 13,8 procent och för höstvetets 11,7 procent. I de analyserade proven ligger DON (deoxynivalenol) -mykotoxinhalten mätt med snabbmetoden under det gränsvärde som i EU-lagstiftningen fastställts för livsmedelsvete (1250 mikrogram/kilo) med undantag för ett enskilt prov.

Alla av de analyserade proven av råg hade att falltal på över 120 och en hektolitervikt på över 71 kilo. Rågens genomsnittliga falltal var 263 sekunder och hektolitervikten 78,1 kilo.

Havrens kornstorlek led av den torra växtperioden

Havrens genomsnittliga hektolitervikt 53,4 kilo är cirka två kilo lägre än hektolitervikten året innan. Mängden små korn är stor hos havren. Den genomsnittliga halten små korn hos havren är den högsta under den 10 år långa uppföljningsperioden. Hos havren är medianen för den uppskattade skörden hos de analyserade proven endast 2600 kilo per hektar, då motsvarande uppskattning året innan var 3900 kilo per hektar.  DON-mykotoxinhalterna har förblivit låga i de analyserade proven av havre. Mätt med snabbmetoden har DOM-mykotoxinhalten inte i ett endaste prov överskridit gränsvärdet för livsmedelshavre i EU-lagstiftningen (1750 mikrogram/kilo).

Kornets hektolitervikt sjönk

I jämförelse med året innan är kornet lättare till sin hektolitervikt. Cirka hälften av de analyserade proven av foderkorn hade en hektolitervikt på minst 64 kilo. Den genomsnittliga hektolitervikten är 63,3 kilo. Foderkornets genomsnittliga proteinhalt 13, 0 procent är bättre än året innan. Kornets kornstorlek är mindre än år 2020. Hos kornet är medianen för den uppskattade skörden hos de analyserade proven endast 3000 kilo per hektar, då motsvarande uppskattning året innan var 3900 kilo per hektar.  

Maltkornets genomsnittliga proteinhalt är högre och kornstorleken utgående från sorteringen mindre än år 2020. I detta stadium är de analyserade provens genomsnittliga proteinhalt 12,7 procent och sorteringsgraden 88,7 procent.  

Läs mer aktuell information om spannmålens kvalitet på Livsmedelsverkets webbplats.