Spannmåls kvalitet och säkerhet

Aktuellt om spannmålens kvalitet

Spannmålsskördens kvalitet 2021

Livsmedelsverket har sänt en begäran om sädesprover till 1500 odlare för kvalitetsuppföljning av spannmålsskörden. Dessa gårdar utvaldes till kvalitetsuppföljningen genom ett samplingsförfarande.

Vi hoppas att odlarna sänder prover så snart som möjligt efter att skördebearbeten har kommit i gång. För varje spannmålsslag undersöks de viktigaste faktorerna som påverkar brukskvaliteten och säkerheten såsom hektolitervikt, fukthalt, protein, stärkelse, falltal och mögeltoxiner.

29.7.2021

Viljaseula 2020

I publikationen Viljaseula 2020 har sammanförts central information om den inhemska spannmålsskördens kvalitet och säkerhet. Informationen bygger på den uppföljning som Livsmedelsverkets laboratorium för växtanalytik gör.

I publikationen ingår information om spannmålsskörden under mer än de tio senaste åren. För året 2020 ges regional och sortspecifik information. Informationen om olika sorter bygger på prov på gårdsnivå och resultaten representerar sålunda odlingar i praktiken på olika håll i landet. Information ges i form av korta texter om olika sädesslag och med hjälp av tabeller, grafer och kartor. I början av publikationen presenteras odlarnas skördeprognoser för alla sädesslag.

Spannmålsskördens kvalitet och säkerhet har följts upp allt sedan år 1966. En fördel med den långvariga uppföljningen är att den underlättar jämförelser mellan olika år. Den inhemska spannmålsproduktionen utgör en oumbärlig del av vår försörjningsberedskap. Eftersom växtperioderna varierar är det viktigt att producera tillförlitlig och uppdaterad information för livsmedelskedjan om spannmålsskördens kvalitet, mängd och säkerhet.

(13.4.2021)

Bakgrund information

Livsmedelsverket har sänt en begäran om sädesprover till 1500 odlare för kvalitetsuppföljning av spannmålsskörden. För varje spannmålsslag undersöks de viktigaste faktorerna som påverkar brukskvaliteten och säkerheten såsom hektolitervikt, fukthalt, protein, stärkelse, falltal och mögeltoxiner.

Resultaten för spannmålens kvalitet publiceras också på Livsmedelsverkets webbplats i analysportalen Öppen information. Information om spannmålskvalitet finns tillgänglig efter sädeslag, region och spannmålssort. Till analysportalen (på finska)

Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet offentliggjorde den slutliga skördestatistiken över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2020

Spannmålens mängd och de användbara andelarna av skörden för olika sädesslag var under skördeåret 2020 mindre än året innan. Tabellen som Livsmedelsverkets växtanalytik och Naturresursinstitutet Luke publicerar utgör ett stort infopaket om den inhemska spannmålens odlingsarealer, skörd och skördens kvalitet i relation till mängden. Av tabellen framgår regional information om året 2020, information om den genomsnittliga kvaliteten åren 2005 - 2020 och skilt för sig information om den ekologiska spannmålen åren 2013 - 2020. 

Vetets kvalitet är sämre och rågens mängd är mindre än året innan

Den inhemska spannmålsskörden uppgick år 2020 till cirka 677 miljoner kilo och av den mängden uppfyllde cirka 300 miljoner kilo de kvalitetsmål som i kvalitetsuppföljningen används som minimimål för användning som livsmedel. Minimimålen är en hög hektolitervikt (minst 78 kilo), en tillräckligt hög proteinhalt (minst 12,5 procent) och ett gott falltal (minst 180 sekunder). Så gott som hälften av vårveteskörden (cirka 279 miljoner kilo) uppfyllde alla minimimål som används i kvalitetsuppföljningen. För höstvetets del uppfyllde cirka en fjärdedel (26 miljoner kilo) dessa kvalitetsmål.

Vårvetets genomsnittliga proteinhalt var 14,2 procent, hektolitervikten 79,2 kilo och falltalet 236 sekunder. Motsvarande genomsnittsvärden för ekologiskt vårvete var proteinhalten 13,4 procent, hektolitervikten 79,7 kilo och falltalet 231 sekunder. Höstvetets genomsnittliga proteinhalt var 11,5 procent, hektolitervikten 82,0 kilo och falltalet 339 sekunder.

Rågskörden var mindre än rekordskörden år 2019 och uppgick till 67,4 miljoner kilo, men av den mängden hade ändå inemot 90 procent (cirka 58 miljoner kilo) en hektolitervikt på minst 71 kilo och ett falltal på 120 sekunder. Rågens genomsnittliga hektolitervikt var 77,5 kilo och det genomsnittliga falltalet 188 sekunder.

DON (deoxynivalenol) -mykotoxinhalten låg med snabbmetoden mätt under gränsvärdet som i EU-lagstiftningen fastställt för livsmedelsvete i så gott som alla prov (gränsvärdet för vete 1250 mikrogram per kilo obehandlad spannmål).

Endast små mängder mykotoxiner i havreskörden

Växtperioden 2020 var svår, men havren klarade den väl i relation till förväntningarna. Havrens genomsnittliga hektolitervikt var 55,6 kilo, vilket var under ett kilo lägre än år 2019. Av havreskörden uppfyllde cirka 90 procent dvs. 1091 miljoner kilo det hektoliterviktmål på 52 kilo som används i kvalitetsuppföljningen och det är av så gott som samma klass som skörden år 2019.  Det allmänna kravet på hektolitervikten hos livsmedelshavre 58 kilo uppfyllde en knapp tredjedel av skörden (327 miljoner kilo). Andelen små kärnor var större än året innan och som små kärnor räknas också gröna kärnor som det år 2020 förekom mycket av. Havrens genomsnittliga proteinhalt var 12,6 procent. 

År 2020 orsakade DON-mykotoxiner inga problem hos havren. Endast cirka två procent av de undersökta proven överskrider med snabbmetoden mätt DON-gränsvärdet 1750 mikrogram/kilo som är det gränsvärde som i EU-lagstiftningen fastställts för livsmedelshavre.

Foderkornet lättare till hektolitervikten än året innan

Foderkornskörden var 1,1 miljoner kilo och 65 procent (cirka 720 miljoner kilo) av den hade en hektolitervikt på minst 64 kilo. Foderkornets genomsnittliga hektolitervikt var 64,2 kilo och proteinhalten var 12,4 procent. I foderkornet var andelen små kärnor i genomsnitt 2,1 procent.

Av maltindustrins kvalitetsmål uppfyllde cirka hälften av matkornskörden kraven på proteinhalt och sorteringsgrad (kärnans storlek 2,5 mm med sorteringsgraden ≥85 %). Hos maltkornet var den genomsnittliga sorteringsgraden 91,1 procent och den genomsnittliga proteinhalten 11,7 procent. I Livsmedelsverkets kvalitetsuppföljning bestäms inte maltkornets grobarhet.

Information om spannmålens kvalitet och skörd har sammanställts så att man sammanfört Livsmedelsverkets växtanalytiks information från uppföljningen av spannmålsskördens kvalitet och säkerhet och den information om skörden som Luke samlat in.

Information om spannmålsskördens mängd på Naturresursinstitutets webbplats.Information om spannmålsskördens kvalitet i Livsmedelsverkets Öppen information

Tabellen sammanför uppgifterna från Livsmedelsverkets kvalitetsuppföljning av spannmålsskörden och Lukes (Naturresursinstitutet) spannmålsskördens mängd 2020. 

Öppen information

Informationen om spannmålens kvalitet uppdateras varje natt i Livsmedelsverkets Öppen information (på finska). I Öppen information publicerades 6.10.2020 en uppdatering med mer täckande information än tidigare för bl.a. de små kärnornas och DON-mögeltoxinresultatens del med olika bestämningsmetoder. Provbesök sidorna under Öppen information för mera information.

Kvalitets- och säkerhetsuppföljningen är en sampelundersökning där en begäran om prov i juli sändes till cirka 1500 odlare som i ansökan om stöd anmält åkerskiften för spannmål, bondböna eller oljeväxter. Samplet representerar hela Finland och olika stora gårdar.

24.11.2020

--------------------------------------------------------

 

Kontaktpersoner

  • sektionschef Elina Sieviläinen, telefon 040 848 6094, elina.sievilainen@ruokavirasto.fi
Sidan har senast uppdaterats 29.7.2021