Potatis

Av prover på knölar från potatisodlingar undersöks virus och ringröta i potatis som hör till de farliga växtförstörarna. Av jordproverna från utsädespotatisodlingar görs analyser av potatiscystnematod som också hör till de farliga växtförstörarna.  

Laboratorieundersökningar är avgiftsbelagda (prislista).

Du hittar information om kvalitetskraven för marknadsförd utsädespotatis och till exempel provtagning för laboratorieundersökningar finns på sidan Produktion och kontroll av certifierad utsädespotatis

Utsädespotatisens laboratorieundersökningar och kvalitetskrav

Potatiscystnematodundersökningar i laboratorium

Inskickandet av proverna är på uppdragsgivarens ansvar. Alla prover skickas för laboratorieundersökningar till Livsmedelsverkets i Loimaa. För säker bestämning av växtskadegörare kan Livsmedelsverket skicka prover vidare till Livsmedelsverkets växtskadegörarlaboratorium i Helsingfors.             

Jordprovet undersöks i sin helhet. Potatiscystnematodens cystor avskiljs från jorden genom tvättning och identifieras i mikroskop. Vid behov görs färgning och artbestämning med molekylära metoder.  

En förutsättning för produktion av utsädespotatis är att inga potatiscystnematoder konstateras på åkern.

Om potatiscystnematoder konstateras på en lägenhet vidtas vidare åtgärder enligt växthälsolagstiftningen under övervakning av Livsmedelsverkets enhet för växthälsa.

Ringrötaundersökningar i laboratorium

Ljus och mörk ringröta testas med immunofluorescens (IF)-metoden. Testmetoden baserar sig på antikroppar som identifierar sjukdomsalstraren. Om det på basis av det första testet kan misstänkas att provet innehåller ringröta, skickas provet för vidare undersökningar.

Ljus och mörk ringröta är farliga växtsjukdomar som inte alls får förekomma i certifierbar utsädespotatis.

Virusundersökningar i laboratorium samt kvalitetskrav

Virus testas med ELISA-metoden, som baserar sig på antikroppar. För testet drivs potatisen upp i växthus, och minimitiden för virustester är därför sex veckor på hösten och fyra veckor på våren.

Virus i den första generationen av avkomlingar

Enligt lagstiftningen ska virusförekomsterna begränsas också i den följande fältgenerationen. Det är viktigt att notera att virusförekomsten inte heller i den lägsta utsädesklassen får överstiga 10 procent. Livsmedelsverket kan undersöka tillsynsprover på basis av en riskbedömning.

Kontaktperson

Sidan har senast uppdaterats 15.3.2024