Fiskeriprodukter: primärproduktion, registrerad livsmedelsverksamhet eller godkänd livsmedelslokal?

Primärproduktion

Primärproduktionen för fiskeriprodukternas del definierats så, att man med primärproduktion avser odling, fiske och uppsamling av levande fiskeriprodukter i syfte att släppa ut dem på marknaden. Som primärproduktion anses utöver detta de förknippade funktioner som har definierats separat :

Primärproduktion inom fiskeriet

 • Slakt och avblodning av fiskar
 • Rensning av fisk (avlägsning av huvudet, inälvorna och fenorna) på ett fiskerifartyg eller på is
 • Nedkylning och emballering
 • Kräftfiske och hantering av levande kräftor
 • Transport av rensad eller orensad fisk eller levande kräftor från ett primärproduktionsställe till den livsmedelslokal som tjänar som första destination eller direkt till konsumenten.

Fiskeriprodukterna skall utan dröjsmål nedkylas till en temperatur av smältande is, antingen ombord på fartyget eller omedelbart efter landningen av fisken. Rensning av fisk eller annan hantering på land är inte primärproduktion, utan förutsätter registrering eller godkännande av livsmedelsverksamhet. Då fisk rensas omedelbart efter fiske från is betraktas detta som primärproduktion. Rensning av fisk på is betraktas motsvara rensning av fisk på ett fiskefartyg.

Lagring eller förvaring av fångade fiskeriprodukter på land, utöver kortvarig förvaring som en del av logistiken till en livsmedelslokal eller direkt till konsumenten, förutsätter registrering eller godkännande av livsmedelsverksamhet.

Primärproduktion inom vattenbruket

 • Odling, upptagning och bedövning av fiskar
 • Odling av kräftor och hantering av levande kräftor
 • Sådana vattenbruksprodukter vars karaktär inte har ändrats avsevärt, inklusive levande fiskeriprodukter, transport och förvaring inom vattenbruksanläggningens område samt transport till den första livsmedelslokalen eller direkt till konsumenten.

Leverans av primärprodukter

En fiskare, kräftfiskare, fisk- eller kräftodlare kan i egenskap av primärproduktionsföretagare utan begränsningar leverera primärprodukter till godkända livsmedelslokaler, grossister och detaljhandeln.

En primärproduktionsföretagare kan utan registrering eller godkännande av livsmedelslokalen överlåta högst 5000 kg primärprodukter om året direkt till slutkonsumenten. Torgförsäljning, annan utomhusförsäljning och försäljning från mobila livsmedelslokaler är jämförbar med överlåtelse till slutkonsumenten och en fiskare kan således i egenskap av primärproducent sälja till exempel orensad strömming eller fisk som rensats på ett fartyg på ett torg. På motsvarande sätt kan en kräftfiskare eller kräftodlare sälja levande kräftor till exempel på ett torg.

Ifall gränsen på 5 000 kg/år överskrids, ska en registreringsanmälan om livsmedelsverksamhet lämnas. Lagstiftningen om fiskeripolitik ställer egna krav och begränsningar på försäljning av fisk. Se nedan.

En livsmedelsföretagare som transporterar primärprodukter bort från primärproduktionsstället skall registrera sin transportverksamhet, om transportverksamheten inte registrerats till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten i samband med en anmälan om någon annan verksamhet (såsom verksamhet som livsmedelslokal). En fiskare, kräftfiskare, fisk- eller kräftodlare behöver inte lämna någon separat anmälan om transport bort från primärproduktionsstället av primärprodukter han själv producerat.

Om primärproduktionen skall lämnas en anmälan till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten inte fått denna information från någon annan myndighet. Mer information: Livsmedelstillsyn och riskbedömning inom primärproduktionen (pdf).

Mer information om fiskeriprodukter

Fiskeripolitik och lagstiftningen om fiske

Alla fiskare som har omsättning från försäljning av fisk eller kräftor de själv har fiskat eller som har fiskats för deras räkning, ska registrera sig i registret över kommersiella fiskare innan de börjar fiska. Registreringen som kommersiell fiskare är giltig i högst 3 år åt gången. NMT-centralen ger den kommersiella fiskaren ett intyg över att fiskaren finns i registret.

Alla fartyg som idkar yrkesfiske i måste registreras i registret över fiskefartyg. Fiskodlingar i registreras i vattenbruksregistret. NTM-centralerna upprätthåller dessa register.

Begränsningar som gäller havsfiske

En kommersiell fiskare får sälja fisk från havsfiske endast till registrerade förstahandsköpare. NTM-centralerna upprätthåller registret över förstahandsköpare. En kommersiell fiskare får ändå sälja fisk direkt till slutkonsumenten, mängdbegränsningen är 30 kg/köp. Konsumenten behöver inte registrera sig som förstahandsköpare.

Däremot ska exempelvis restaurangföretagare, som köper fisk direkt från ett registrerat fartyg och använder denna i sin kommersiella verksamhet, alltid vara registrerade som första köpare.

Rekreationsfiskare får inte sälja fisk från havsfiske.

Fiskeriprodukter som har fångats och odlats i havet, spårbarhetskrav

Spårbarhet i enlighet med EU:s gemensamma fiskeripolitik grundar sig på det fiskparti och den partikod som ges till den i samband med första försäljning av ett fiskparti (försäljning från primärproducenten till den första köparen). Uppgifter om partiet skall finnas tillgängliga i alla skeden så att den behöriga myndigheten kan bekanta dig med dem när som helst. Läs mer om spårbarhetskrav för fiskeri- och vattenbruksprodukter på Jord- och skogsbruksministeriet sidor.

Fiskeriprodukter kan transporteras inom Finland från primärproduktionsplatsen till första försäljning så att vägning och partibildning sker först på platsen för första försäljning. Köparen skall vara registrerad som förstahandsköpare. Det här innebär att i samband med transporten skall det finnas ett handelsdokument, ur vilket det framgår fiskens ursprung, vem som transporterar fisken och vem som är mottagare. Dokumentet ska vara uppgjort av transportören.

Begränsningar som gäller insjöfiske

En kommersiell fiskare skall föra bok över fångsten och minst en gång per år anmäla sina fångster till Naturresursinstitutet. En kommersiell inlandsfiskare kan sälja fisk/kräftor för kommersiellt bruk (till exempel till en restaurang eller anläggning) utan mängdbegränsning och direkt till den slutliga konsumenten, då gränsen för primärproduktion är 5000 kg.

En rekreationsfiskare får inte sälja fisk/kräftor för kommersiellt bruk. En rekreationsfiskare får sälja sin fångst endast direkt till den slutliga konsumenten, mängdbegränsningen är 100 kg fisk eller 300 kräftor /år.

 

Tolkningar om överlåtelse av fiskefångst

Försäljning av fångst från fisketävlingar

En fiskeklubb organiserar en fisketävling (t.ex. dragfiske eller isfiske). Fiskare som inte är kommersiella fiskare kan överlämna sin fångst till en kommersiell fiskare, som säljer fångsten till en anläggning eller till en detaljhandel. Vid havsfiske måste mottagaren vara registrerad som förstahandsköpare. Verksamheten är föremål för samma parti- och bokföringskrav som normalt fiske.

Överlåtelse av fångst från vårdfiske

Överlåtelse av fiskefångst från vårdfiske i insjöar utan vederlag direkt till konsumenten är möjlig utan att registrera sig som kommersiell fiskare, eftersom definitionen av kommersiell fiskare är att fiskaren har omsättning från försäljning. Den instans som ansvarar för fisket ska lämna en registreringsanmälan om primärproduktion till kommunens livsmedelstillsynsmyndighet och vid överlåtelse direkt till konsumenten iaktta en övre gräns för överlåtelsen på 5 000 kg/år. Överlåtelse av större mängder än detta förutsätter registrering av livsmedelslokal.

Småskalig och slumpmässig överlåtelse av primärprodukter

För fritidsfiske av hobbykaraktär, i vilken fiskeriprodukterna huvudsakligen är ämnade för fiskarens eget bruk, men av vilka små mängder slumpmässigt överlåts, kan primärproduktionen lämnas utanför livsmedelstillsynen enligt kommunens livsmedelstillsynsmyndighets övervägande. Om en fritidsfiskare till exempel slumpmässigt överlåter små mängder fisk (mindre än 100 kg/år) till släktingar, grannar eller andra bekanta och detta inte marknadsförs på något sätt, behöver ingen registrering av primärproduktion göras om verksamheten i enlighet med Livsmedelsverkets tolkning.

 

Sammandrag av registreringsskyldigheten som gäller fiskare samt begränsningar för överlåtelse och försäljning

Registrerad livsmedelsverksamhet (livsmedelslokal)

Hantering efter att fisken har rensats (till exempel filering, styckning, förädling eller förpackning) och kokning av kräftor förutsätter registrering eller godkännande av livsmedelsverksamheten, då syftet är att överlämna de hanterade produkterna till konsumenter eller livsmedelslokaler.

När fiskeriprodukter hanteras i en livsmedelslokal, från vilken produkterna överlåts direkt till den slutliga konsumenten, räcker det med att man lämnar en registreringsanmälan om livsmedelsverksamheten. Om man i livsmedelslokalen hanterar livsmedel av animaliskt ursprung före detaljhandel, ska man i allmänhet ansöka om godkännande för verksamheten. I vissa fall är det även möjligt att i en registrerad livsmedelslokal hantera fiskeriprodukter och sedan leverera dem till en annan plats för försäljning:

 1. Aktören hanterar fiskeriprodukter och levererar dessa enbart till sitt eget försäljnings- eller serveringsställe som är beläget på en annan plats. Då fiskeriprodukter hanteras inom ramen för registrerad livsmedelsverksamhet och sedan levereras från hanteringsstället enbart till samma aktörs försäljnings- eller serveringsställe, finns det inga mängdbegränsningar för leveransen. Försäljnings- eller serveringsstället ska vara beläget i samma landskap där hanteringen genomförs, eller inom ett område av motsvarande storlek. Om aktören levererar produkter till flera egna försäljnings- eller serveringsställen som är belägna på en annan plats, kan en obegränsad mängd produkter endast levereras till ett av ställen och på de andra ställena ska mängdbegränsningarna för småskalig leverans tillämpas (se nedan punkt 3, 1 000 kg + 30 %).

 2. Torgförsäljning, annan försäljning utomhus och försäljning från mobila livsmedelslokaler anses som leverans direkt till den slutliga konsumenten och således kan produkter från registrerade livsmedelslokaler levereras till sådana egna försäljningsställen utan landskaps- eller mängdbegränsningar. Aktören kan alltså exempelvis röka fisk i en registrerad livsmedelslokal och sälja den på torg.

 3. Småskalig, lokal och begränsad verksamhet i ett detaljhandelsföretag: fiskeriprodukter som har hanterats i en registrerad livsmedelslokal kan levereras till en annan livsmedelslokal som bedriver detaljhandel (t.ex. en butik eller en restaurang) till en mängd på högst 1 000 kg per år och för den del som överskrider detta högst 30 procent av detaljhandelsföretagets totala årliga leveransmängd av livsmedel av animaliskt ursprung. Det andra detaljhandelsföretaget ska vara beläget inom samma landskap eller ett motsvarande område (leveransavståndet ska motsvara vad det skulle vara vid leverans inom samma landskap), och livsmedlen av animaliskt ursprung ska levereras direkt till konsumenten. Aktörer kan till detaljhandelsföretag leverera högst 1 000 kg livsmedel av animaliskt ursprung per år, även då de inte har egna kunder (slutliga konsumenter) för sin registrerade livsmedelsverksamhet.
  Ett detaljhandelsföretag kan inte leverera fisk till ett annat detaljhandelsföretag, ifall avsikten är att efter hanteringen återbörda fisken till det första detaljhandelsföretaget. Att exempelvis låta röka en aktörs eget fiskparti i en annan aktörs registrerade livsmedelslokal är inte möjligt.

Sammansatta livsmedel

Sammansatta livsmedel kan framställas inom ramen för registrerad livsmedelsverksamhet. Sammansatta livsmedel innehåller både växtbaserade produkter och förädlade fiskeriprodukter. Till exempel sallader framställda av gravad och saltad eller kallrökt fisk eller pastejer som innehåller tillredd fisk är sammansatta livsmedel. Däremot är exempelvis senapssill ett livsmedel av animaliskt ursprung, även om den framställs av färdigt förädlad fisk, eftersom de växtbaserade ingredienserna endast har använts i syfte att krydda produkten.

Lämna en anmälan om registrerad livsmedelsverksamhet till livsmedelstillsynen i den kommun eller stad, inom vilkens område din livsmedelsverksamhet inleds. Läs mer: Registrera ditt livsmedelsverksamhet eller lämna ansök om ett godkännande - Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi)

 

Godkänd livsmedelslokal inom fiskbranschen

En livsmedelslokal där fisk hanteras före detaljhandeln skall i regel godkännas. Ansöka om godkännande av livsmedelslokalen hos din lokal livsmedelstillsynen innan verksamheten inleds eller väsentligt ändras. Mer information: Registrera ditt livsmedelsverksamhet eller lämna ansök om ett godkännande - Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi).

När fiskeriprodukter har hanterats i en godkänd livsmedelslokal, kan produkterna levereras till andra godkända livsmedelslokaler, detaljhandelsställen, grossistbutiker och slutliga konsumenter utan begränsningar som gäller området eller mängden.

Fiskarnas gemensamma utrymmen och godkännandenummer

Som en allmän regel har en godkänd livsmedelslokal ett godkännande och ett godkännandenummer enligt vilka alla fiskare som använder livsmedelslokalens lokaler bedriver sin verksamhet.

Ett undantag till detta är när fiskare, utöver de gemensamma godkända lokalerna (t.ex. sociala rum och förvaringsutrymmen), har sina egna dedikerade beredningsrum och utrustning, var och en med sitt eget godkännandenummer.

Sidan har senast uppdaterats 13.6.2023 (lade till sista stycket).