Fiskeriprodukter

Hygienförordningen för livsmedel av animaliskt ursprung (853/2004/EU, bilaga III, avsnitt VIII) definierar primärproduktionen för fiskeriprodukters del som odling, fiske och uppsamling av levande fiskeriprodukter i avsikt att släppa ut dem på marknaden. I fiskeriprodukterna, nedan fisken, ingår bland annat havs- och insjöfisk, kräftdjur och nejonögon.

Primärproduktion inom fiskeriet

 • Slakt och avblodning av fiskar
 • Avlägsning av huvudet, inälvorna och fenorna på ett fiskerifartyg eller på is omedelbart efter fiske
 • Nedkylning och emballering av fisk
 • Kräftfiske och hantering av levande kräftor
 • Transport av rensad eller orensad fisk eller levande kräftor från ett primärproduktionsställe till den livsmedelslokal som tjänar som första destination eller direkt till slutkonsumenten.

Mera om tillsyn av fiskerifartyg

Primärproduktion inom vattenbruk

 • Odling, upptagning och bedövning av fiskar
 • Odling av kräftor och hantering av levande kräftor
 • Transport och lagring inom vattenbruksanläggningars område
 • Transport av levande eller avblodade fiskar till den livsmedelslokal som tjänar som första destination eller direkt till slutkonsumenten.

Primärproducenter är alla fiskodlare som producerar fisk för livsmedelsproduktionskedjan. Sålunda är också den av rom- och yngelproducenter idkade försäljningen av fiskrom eller fiskyngel för vidareförädling primärproduktion. Primärproducenter är också sådana producenter, som odlar fisk i dammar med naturlig föda och som säljer fisk till matfiskproducenter för vidareförädling. Utanför primärproduktionen faller endast sådana vattenbruksanläggningar, som odlar endast sådan fisk som skall planteras ut i naturliga vattendrag dvs. en rätt liten del av fiskodlarna.

Primärprodukter

Primärprodukter är till exempel isad, orensad fisk i plastbehållare eller styroxlådor och levande fisk eller kräftdjur eller ombord rensad, isad fisk i styroxlådor. Enligt hygienförordningen för livsmedel av animaliskt ursprung skall förpackningsmaterial vara lätta att rengöra och vid behov lätta att desinficera. Livsmedelsverket anser att styroxlådor inte uppfyller detta krav och sådana skall sålunda inte återanvändas.

Primärproduktion är inte

 • Rensning, om den sker annanstans än ombord på ett fiskefartyg eller på is omedelbart efter fiske
 • Fileing, styckning
 • Tillverkning av förädlade produkter
 • Kokning av kräftor
 • Djupfrysning
 • Förpackning
 • Lagring

En primärproducent kan utan begränsningar leverera primärprodukter till anläggningar inom fiskbranschen, grossister och detaljhandeln. En primärproducent kan utan registrering eller godkännande som livsmedelslokal överlåta högst 5000 kg primärprodukter om året direkt till slutkonsumenten (Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021 17 §).
Lagstitningen om fiskeripolitik ställer dessutom sina egna krav: En kommersiell fiskare kan som primärproduktion överlåta högst 30 kg havsfisk/köp om året direkt till slutkonsumenten. En fritidsfiskare kan inte sälja havsfisk. En fritidsfiskare får överlåta högst 100 kg insjöfisk eller 300 kräftor om året till slutkonsumenten. 

Läs mer: Fiskeriprodukter: primärproduktion, registrerad livsmedelsverksamhet eller godkänd livsmedelslokal?

Information som skall ges i samband med försäljning av primärprodukter (fisk eller kräftdjur)

 • artens handelsnamn och artens vetenskapliga namn
 • produktionsmetoden (uttrycket "fiskad" (fiskad i havet) eller "fiskad i sötvatten" eller "odlad")
 • fångstområdet
  • för fisk fiskad i havet ska deras fångstområde nämnas,
   • fångstzonens namn, till exempel Nordvästatlanten
   • om en fisk fångats i Nordostatlanten ska delområdet (t.ex. Östersjön) anges i stället för fångstzonen
  • för fisk som fiskats i sötvatten ska det land (stat) och namnet på det vatten (flod, sjö osv.) där produkten fångades anges
  • för odlade fiskeriprodukter meddelas odlingslandet där produktens slutliga utveckling skett
 • Typ av fiskeredskap: för vildfångad fisk måste en av följande redskapskategorier anges som använts för att fånga fisken: ”vadar/notar”, ”trålar”, ”nät/garn”, ”ringnotar och sänkhåvar”, ”krokar och linor”, ”skrapor”, samt ”tinor och fällor”.

Då fiskeriprodukter levereras till en livsmedelslokal, skall också följände information ges: mängd, leverensdatumet och uppgifter om avsändaren och mottagaren.

Myndigheternas tillsyn över fiskefartyg och vattenbruksanläggningar

Den kommunala tillsynsplanen omfattar också primärproduktionsställena. Enligt Livsmedelsverkets rekommendation ska fiskefartyg som är 12 meter eller längre inspekteras 0,3 gånger per år och vattenbruksanläggningar 0,2 gånger per år (det vill säga vart femte år). Fiskefartyg som är under 12 meter inspekteras vid behov.

I kontrollförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625) och i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 finns noggrannare stadganden om den officiella tillsynen över fiskeriprodukter. Lossningen av fartyg och fångst skall kontrolleras regelbundet i avsikt att säkerställa att fiskeriprodukterna hanteras på ett behörigt sätt, att hygien- och temperaturkraven följs och att fartygens renhet och den personliga hygienen ligger på korrekt nivå.

Organoleptiska stickprover för att säkerställa färskheten av fisk skall utföras i samtliga stadier av produktion, förädling och distribution. På fiskerifartyg kontrolleras fiskeriprodukterna med hjälp av organoleptiska stickprover i samband med överföringen till land. Om färskheten ifrågasätts, kan prov tas i avsikt att kartlägga totala mängderna flyktiga kvävebaser (TVB-N) och mängderna trimetylaminkväve (TMA-N).

Sidan har senast uppdaterats 14.6.2023