Äldre

  • Näring har en central betydelse och uppgift i att stödja hälsan, funktionsförmågan och livskvaliteten hos äldre. Ett gott näringstillstånd stödjer möjligheten att bo kvar hemma och snabbar upp återhämtningen efter en sjukdom.
  • Med åldern minskar energikonsumtionen, eftersom man inte längre rör på sig så mycket och muskelmassan minskar. Då minskar också ofta mängden mat man äter, då intaget av protein, vitaminer och mineralämnen kan bli mindre än vad man skulle behöva.
  • Eftersom en äldre persons aptit kan försvagas, är det allt viktigare att kvaliteten på kosten upprätthålls. En äldre persons högklassig kost innehåller tillräckligt med energi (minst cirka 1500 kcal/dygn) samt rikligt med mineralämnen, vitaminer och protein.
  • Kosten ska vara mångsidig, smaklig, färggrann och innehålla tillräckligt med protein för att upprätthålla muskelkonditionen. Måttlig användning av salt och användning av högklassiga, mjuka fetter rekommenderas.
  • För att säkerställa tillräckligt D-vitaminintag rekommenderas ett D-vitamintillskott på 20 mikrogram per dygn dygnet runt för personer över 75 år.

Viktnedgång

Oavsiktlig viktnedgång kan förekomma hos äldre. Överdriven viktminskning är en riskfaktor för en äldre människas hälsa, då energi- och näringstätheten kan ökas med enkla val, till exempel genom att välja mjölkprodukter som innehåller mer fett.

Vätskebalans

Ju mer torr mat man äter, desto mer ska man dricka. En äldre människa behöver cirka 1–1,5 liter vätska, dvs. 5–8 glas dryck per dag. Förutom vätska kan olika drycker vara goda källor för näringsämnen och mellanmål.

Nya kostrekommendationer för äldre

Kostrekommendationerna för äldre personer "Livskraft på äldre dar" innehåller anvisningar om hälsofrämjande kost, som bidrar till en god funktionsförmåga inför och under pensionsåldern. Syftet med rekommendationerna är att främja de äldres sociala välbefinnande och delaktighet via möjlighet till gemensamma måltider.

De nya rekommendationerna för äldre är en nationell kvalitetsrekommendation från Statens näringsdelegation och Institutet för hälsa och välfärd. I rekommendationerna fastställs det hur man ordnar högklassig måltidsservice som utgår från de äldres behov och som främjar gemensamma måltider. En god näringsstatus är viktigt för funktionsförmågan och livskvaliteten. Enligt studier bidrar en försämrad näringsstatus till sjuklighet, större behov av tjänster och vård och även till för tidig död.

De nya rekommendationerna reglerar kvaliteten i upphandlingen av måltidsservice för äldre

Enligt rekommendationerna ska de äldre engageras i planeringen av måltidsservicen. Det är viktigt att lyssna till deras önskemål om alternativ måltidsservice och individuella valmöjligheter och att utveckla särskilda metoder för denna delaktighet.

I rekommendationerna fastställs vad en god måltidsservice i hemmet ska omfatta och hur högklassiga måltider kan arrangeras inom dygnetruntomsorgen och på serviceboenden. Därtill ges verktyg för bedömning av näringsstatusen, för tidig identifiering av risken för undernäring och för intensifierad behandling av undernäring.Materialet innehåller konkreta rekommendationer till exempel om måltidernas tidpunkter, om sammanställningen av normalkost och specialdieter, om dessas näringsinnehåll och om portionsstorlekar, med modellbilder.

Trivsamma och näringsrika måltider tillsammans förebygger effektivt undernäring

En del äldre äter inte tillräckligt eller får inte i sig tillräckligt mycket av de essentiella näringsämnena. En god näringsstatus kan bibehållas och undernäring förebyggas genom att servera allsidiga, välsmakande och fullvärdiga måltider med tillräckligt energiinnehåll. När äldre får möjlighet att äta tillsammans njuter de mer av maten och motiveras att äta bra.

Det är viktigt att lägga märke till en försämrad näringsstatus så tidigt som möjligt. Att korrigera näringsstatusen är alltid lättare än att behandla undernäring. Vid förebyggande av undernäring är det viktigaste att regelbundet följa med den äldres vikt och måltider och satsa på ätandet i tid. Kostbehandling ska alltid utgå från en bedömning av personens näringsstatus och aktuella vårdplan.

De nya kostrekommendationerna är avsedda för dem som ansvarar för äldres måltider och kostbehandling inom den offentliga och privata social- och hälsovården, inom hemservicen, vid enheter för vård, omsorg och rehabilitering och på serviceboenden samt för dem som konkurrensutsätter och beslutar om servicen. Även för de äldre själva och för närståendevårdarna innehåller rekommendationerna värdefull information om hur man själv kan se över sina kostvanor och om principerna för måltidsservice för äldre.

Livskraft för äldre dar - kostrekommendation för äldre personer.
VRN och THL 2020 (pdf)

Publikationen kan köpas i THL:s bokhandel

Tillräcklig och mångsidig motion är viktig

Mångsidig näring och tillräcklig motion stödjer hälsan genom livet. Regelbunden uthållighetsträning samt muskelkraft- och balansträning upprätthåller en äldre människas funktionsförmåga och förebygger fall. En äldre människa ska motionera regelbundet, gärna dagligen, till exempel genom att ta promenader. Dessutom rekommenderas övningar som ökar muskelkraften och förbättrar balansen två gånger i veckan. Idag finns det flera olika motionsformer för äldre människor, från gympagrupper till övningar som görs hemma.

Sidan har senast uppdaterats 19.7.2021