Statens näringsdelegation

Statens näringsdelegation har allt sedan året 1954 följt upp finländarnas kostvanor och hälsotillstånd och kommit med rekommendationer som hänför sig till kosten i avsikt att förbättra läget. I begynnelsen rättade man till näringsmässiga brister. Ett exempel på det är berikningen av koksalt med jod i avsikt att eliminera struma och berikningen av margariner med vitaminerna A och D i avsikt att förebygga nattblindhet och rakitis. Under de senaste årtiondena har utmaningen snarats varit att minska hälsoproblem orsakade av konsumtion av för mycket mat och fel typ av mat. De största utmaningarna med tanke på folkhälsan hänför sig för närvarande till att fetma och typ 2 diabetes blir allt vanligare såväl bland vuxna som bland allt yngre barn och ungdomar. Förebyggandet av hjärt- och kärlsjukdomar med hjälp av kosten utgör fortsättningsvis ett av de viktigaste målen. 

Statens näringsdelegation är ett expertorgan underställt jord- och skogsbruksministeriet. Det tillsätts vart tredje år. Medlemmarna i organet är experter på näring och kosten av ministerien, universiteten och, forskningsinstitutionen.

Den nuvarande delegationens mandattid är 9.11.2020 - 8.11.2023.
Näringsdelegationens uppgifter har fastställts i livsmedeleslagen. 

Sidan har senast uppdaterats 8.2.2021