Förnyelsen av de nationella rekommendationerna 2023-24

Statens näringsdelegation har initierat förnyelsen av de nationella rekommendationerna "Hälsa från mat - Finska näringsrekommendationer 2014". Grunden för reformen är de nya nordiska näringsrekommendationerna, NNR2023, som publicerades i juni 2023.

VRN har tillsatt en expertgrupp i september 2023 för att utarbeta nya nationella näringsrekommendationer.

Medlemmar i expertgruppen

 • Professor Maijaliisa Erkkola, Helsingfors universitet, medlem i VRN (ordförande)
 • Professor Ursula Schwab, Östra Finlands universitet, medlem i VRN (vice ordförande)
 • ETT Kaija Rautavirta, medlem och sekreterare för expertgruppen (1.10-31.12.2023)
 • Forskningsprofessor Suvi Virtanen, Institutionen för hälsa och välfärd, medlem i VRN
 • Utbildningsrådgivare Marjaana Manninen, utbildningsnämnd, medlem i VRN
 • Docent Kirsi Virtanen, Åbo universitet
 • Forskningschef Satu Männistö, Institutet för hälsa och välfärd, medlem i VRN
 • Specialforskare Juha-Matti Katajajuuri, Naturresurscentrum, medlem i VRN
 • Forskningschef Merja Saarinen, LUKE
 • Universitetsforskare Jelena Meinilä, Helsingfors universitet
 • Generalsekreterare för VRN (Arja Lyytikäinen till 31 oktober 2023).
 • VRN:s generalsekreterare Satu Jyväkorpi från 1 december 2023

De nya nationella rekommendationerna kommer att publiceras i oktober-november 2024.

 

Syftet med näringsrekommendationer

De nationella näringsrekommendationerna syftar till att förbättra nutrition och folkhälsa på befolkningsnivå, samt för beslutsfattande, planering av åtgärder och forskning på området kring ett hälsofrämjande och hållbart livsmedelssystem. Dessutom ligger de till grund för produktutveckling inom livsmedelsindustrin, implementering av mattjänster och utbildning inom området.

 

Nationell betoning möjlig

De nya nordiska rekommendationerna skapar en utmärkt grund för de nationella rekommendationerna. Det har skett flera förändringar och förtydliganden av de näringsämnesspecifika rekommendationerna. Dessa förändringar kommer att beaktas i de nationella rekommendationerna som sådana.

Uppdateringsarbetet bedömer finländarnas nuvarande matkonsumtion och matintag på befolkningsnivå i förhållande till de nya nordiska närings- och livsmedelsspecifika rekommendationerna. Dessutom utvärderas nödvändigheten och adekvatheten av nuvarande kosttillskottsåtgärder och rekommendationer för användning av kosttillskott som en del av utarbetandet av rekommendationerna. Utifrån utvärderingsarbetet och modelleringen görs vid behov separata viktningar till de nationella rekommendationerna.

Samarbete med intressenter
Intressentmöten anordnas regelbundet angående utarbetande av nationella näringsrekommendationer, där framstegen i arbetsfaserna rapporteras och intressenternas synpunkter på den nationella rekommendationen och dess genomförande och genomförande hörs i samarbete. Materialet från intressentmötena publiceras på VRN:s hemsida.

I det första webbinariet den 26 oktober 2023 presenterades processen för att utarbeta rekommendationen och presentationer från representanter för intressenter hördes. Före det offentliga samrådet kommer utkastet till manuskriptet till näringsrekommendationen att presenteras för intressenter (våren 2024)
Offentligt samråd: all feedback ges genom ett offentligt samråd. Kommentering använder strukturerad öppen kommentering.

Nordic Nutrition Recommendations (NNR) 2023
Nordiska ministerrådet


NNR2023 Näringsrekommendationen i ett nötskal

 

Sidan har senast uppdaterats 29.1.2024