Näringspolitik

Det finns ingen tydlig definition av näringspolitik och det finns ingen separat oberoende näringspolitik i Finland. Det kan dock ses som en del av t.ex. hälsopolitik, jordbrukspolitik eller konsumentpolitik. Livsmedelsföretag eller föreningar kan också ha strategier relaterade till näring och mat, men dessa sidor handlar om politiska program och åtgärder från myndigheter.

Nutritionspolitikens huvuduppgift kan ses som strävan att främja och skydda befolkningens hälsa och förbättra människors livskvalitet i livets alla skeden, samt minska sjukdomar genom hälsofrämjande kostvanor och livsstilar.

Nutritionspolitiken har två huvuddelar: mål och åtgärder. Målen avser mål riktade mot befolkningens hälsa och i Finland har de getts som näringsrekommendationer riktade till befolkningen. För att genomföra dem har åtgärdsförslag presenterats antingen i samband med rekommendationerna eller som separata förslag eller åtgärdsprogram.

Nutritionspolitiken är en horisontell handlingspolitik och dess val av medel sträcker sig från jordbruk och industri till undervisning och rådgivning. Sålunda beror genomförandet av näringspolitiska åtgärder på andra samhällsmål, på de artificiella urvalen och rådande värderingarna som är karakteristiska för varje epok, och på målen för hela näringskedjan.

Nyckelaktörer:

  • Jord- och skogsbruksministeriet
  • Social- och hälsovårdsministeriet
  • Undervisning- och kulturministeriet
  • Utbildningsstyrelsen
  • Miljöministeriet
  • Institutionen för hälsa och välfärd
  • Livsmedelsverket
Sidan har senast uppdaterats 29.1.2024