För första gången en egen kostrekommendation till yrkesläroverk och gymnasier – nu för offentlig kommentering

29. maj 2019

Statens näringsdelegation,
Utbildningsstyrelsen,
Institutet för hälsa och välfärd:

För arrangörer av måltidsservice till studerande på andra stadiet i gymnasier och yrkesläroverk utarbetas en ny kostrekommendation. Rekommendationen hjälper hela studiekollektivet att åstadkomma sociala måltidsstunder och öka studerandenas deltagande. En lyckad måltidsstund som stöder vitaliteten, inlärningen och arbetsförmågan bygger på en god måltidsrytm, måltider som främjar hälsan och välfärden och motsvarar näringsbehovet och också på att man äter tillsammans. Måltider som överensstämmer med linjerna som dragits upp i rekommendationen främjar också en hållbar utveckling och hejdar klimatförändringen.

Publikationen ”Kostrekommendation till yrkesläroverk och gymnasier” som nu öppnas för offentlig kommentering är den första egna rekommendationen om kosten för studerande på andra stadiet. Rekommendationen kompletterar Statens näringsdelegations (VRN) serie kostrekommendationer i vilken det tidigare publicerats rekommendationer som gällt kosten för högskolestuderande, kosten inom småbarnspedagogiken och kosten inom den grundläggande utbildningen. Rekommendationen bygger på publikationen ”Mat ger hälsa – finska näringsrekommendationer” som gäller hela befolkningen. Publikationen är öppen för kommentering fram till måndagen den 24 juni 2019 klockan 16.15.

Kostrekommendationen är avsedd som en gemensam handbok för läroverk och dem som erbjuder måltidsservice. I rekommendationen beskrivs god praxis och goda idéer med vilka sociala måltidsstunder kan åstadkommas för studerande och anställda. Rekommendationen kan utnyttjas som sådan vid konkurrensutsättning av måltidsservice och livsmedel. Vi hoppas att den också ska tjäna som ett gemensamt redskap i elevvårdsteamet och i samarbetsgrupper som hänför sig till måltider.

För studerande tjänar publikationen som en källa till information om hur måltidsservicen i läroverk arrangeras, hurdana måltiderna som serveras bör vara och hur studeranden själv kan påverka dem. Rekommendationen kan också utnyttjas som stödmaterial till exempel i studier i hälsokunskap och vid utarbetande av en välfärdsplan för studerande och också i yrkesutbildningen inom social- och hälsosektorn jämte restaurang- och cateringbranschen.

Rekommendationen utarbetas som ett samarbete mellan Statens näringsdelegation (VRN), Undervisningsstyrelsen (OPH) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) i en expertarbetsgrupp utnämnd av VRN. I arbetsgruppen ingår utöver representanter för VRN, OPH och THL också ledning för läroverken; lärare; representanter för måltidsservicen, studentorganisationer och studenthälsovården och experter och forskare på området välbefinnande i arbetslivet. Rekommendationen publiceras i oktober 2019.

De som utarbetat manuskriptet ber om motiverade kommentarer och förslag till ändringar och korrigeringar i rekommendationerna. Kommenteringen sker i form av en Webropol-enkät. Kommentarerna ges i form av öppna svar med motiveringar ett kapitel åt gången så att den kommenterade punkten i varje enskilt kapitel preciseras med en hänvisning till sid- och radnumret.

Kostrekommendation för andra stadiet och blankett för kommentarer

Kostrekommendationer till yrkesläroverk och gymnasier (Utkast till rekommendation):
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/opiskelijat/

Utkastet till rekommendationen har inte översatts, men det kan kommenteras på svenska.

Blankett för kommentarer: https://link.webropolsurveys.com/S/B56446D932A435E2

Mer information:

Marjaana Manninen
undervisningsråd, ordförande för rekommendationsarbetsgruppen
Utbildningsstyrelsen och Statens näringsdelegation
förnamn.efternamn@oph.fi
tfn 029 533 1142

Jouni Järvinen
undervisningsråd, medlem av rekommendationsarbetsgruppen  
Utbildningsstyrelsen/Yrkeskompetens
förnamn.efternamn@oph.fi
tfn 029 533 1693

Susanna Raulio
specialforskare, medlem av rekommendationsarbetsgruppen
Institutet för hälsa och välfärd/Främjande av folkhälsan
förnamn.efternamn@thl.fi
tfn 029 524 8574

Arja Lyytikäinen

generalsekreterare
Statens näringsdelegation c/o Livsmedelsverket  
förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi
tfn 050 4099 860