Allmänt om hygienpasset

Hygienpasset består av två delar:

  1. ett pappersintyg och
  2. ett plastkort

Båda delarna i original kan användas för att påvisa hygienkompetens.

Hygienpasset är personligt. Det ska inte ges till arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan till exempel ta en kopia av hygienpasset.

Hygienpasset kan inte erhållas elektroniskt.

Hygienpass enligt Livsmedelsverkets modell har beviljats sedan 1 januari 2019. Innan detta har hygienpasstestarna beviljat hygienpass enligt Livsmedelsverkets modell (1 februari 2002 – 30 april 2006) och Livsmedelssäkerhetsverket Eviras (1 maj 2006 – 31 december 2018). Alla modeller är likvärdiga.

Hygienpasstestaren kan ta ut en avgift för att ordna hygienpasstestet och bevilja hygienpasset. Hygienpasstestarna är självständiga aktörer och Livsmedelsverket kan inte påverka enskilda testares prissättning. Det pris som kunden betalar påverkas till exempel av testarens arvode, eventuell hyra för lokalen, kostnader för ytterligare övervakare, och eventuella utgifter för utbildningsmateriel samt den avgift på 8 euro per pass som Livsmedelsverket tar ut av testaren. Hygienpassets pris kan alltså variera mellan olika testare.

För varje beställt hygienpass tar Livsmedelsverket ut en avgift av hygienpasstestaren i enlighet med den ikraftvarande avgiftsförordningen, som för tillfället är 8,00 €/hygienpass. Detta pris påverkas till exempel av materialet för och tryckningen av passet samt postkostnader och upprätthållande av hygienpasssystemet.

Hygienpasset gäller tills vidare. Hygienpasset går alltså inte ut om inte situationen ändras genom en senare lagändring.

Hygienpasset gäller tills vidare från det datum då det har beviljats. Beviljandedatum är detsamma som testdatum.

Mer information om ombeställning av hygienpass 

Obs! Från och med 1.1.2020 beviljas hygienpass inte på basis av lämplig examen eller utbildning inom livsmedelsbranschen (livsmedelslagen 297/2021). Hygienpass som beviljats före 31.12.2019 på basis av examen eller utbildning är giltigt om hygienpasset finns kvar och personuppgifterna är oförändrade. Det går alltså inte att ombeställa hygienpass på basis av examen eller utbildning. För att man ska kunna få nytt hygienpass måste hygienpasstestet genomföras godkänt.

Hygienpass som har genomförts utomlands gäller inte i Finland. Likaledes ersätter inte examina eller utbildningar i anknytning till livsmedelshygien som har genomförts utomlands hygienpass. Ett finskt hygienpass beviljas inte på basis av utländskt hygienpass eller utländsk utbildning.

Huruvida ett finskt hygienpass godkänns utomlands varierar mellan stater. Det är bra att kontrollera detta direkt med myndigheterna i ifrågavarande stat.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 29.5.2023