Söktjänsten - Är ekoprodukterna du köper kontrollerad produktion i Finland?

Ekocertifikat utfärdade efter den 1 januari 2022

Du hittar ekocertifikat som har beviljats efter 1.1.2022 via sökfunktionen i Traces-systemet. Sökfunktionen fungerar bäst med webbläsarna Chrome och Firefox. 

Här hittar du anvisningar om hur du kan söka efter certifikat i Traces. Tjänsten kan också användas av konsumenter.

Ekologiska livsmedel som beretts i EU känns igen på logon Europalövet, som är obligatorisk på konsumentförpackningarna. I samband med logon anges också alltid en kod som anger tillsynsmyndigheten. Livsmedelsverkets kod är FI-EKO-201 (livsmedel, foder och förökningsmaterial). De ekologiska lantbruken hör under NTM-centralernas tillsyn, deras kod är FI-EKO-101...115.

Söktjänsten ger dig en kopia av företagets ekocertifikat ur sökfunktionen i Traces-systemet. De aktörer som uppfyller kraven i EU-lagstiftningen får detta intyg.

Man får göra hänvisningar till ekologisk produktion genom märkning bara om aktören hör till kontrollsystemet. Om sökresultatet ger vid handen att den aktör som har uppgetts på förpackingen inte hör till kontrollen ber Er vi meddela om det till Livsmedelsverket per e-post: luomuelintarvike@ruokavirasto.fi.

Ekocertifikat utfärdade före 31.12.2021

Med hjälp av Livsmedelverkets söktjänsten kan konsumenten söka information om de aktörer, dvs. företag som årligen granskas av Livsmedlesverket eller NTM-centralerna. Söktjänsten ger inte de aktörer som granskas av Ålands landskapsregering eller kontrollorgan i andra länder. Inte heller de aktörer Tillstånds- och tillsynsverket för social och hälsovården Valviras som tillverkar ekologiska alkoholdrycker hittas här.

Länk till söktjänsten

Söktjänsten

Anvisningar

  • man kan söka endast ett företag åt gången
  • som  sökord fungerar antingen företagarens namn eller företagets namn (minst tre bokstäver)
  • dessutom behöver du  känna till  kontrollmyndighetens kod. Den hittas bland förpackningspåskrifterna i närheten av ekologon Europalövet
  • märk att namnet ska skrivas rätt för söket ska lyckas 

Resultatet av sökningen

På ekocertifikatets första sida hittas:

1. Intygets nummer (en nummerserie som identifierar dokumentet)
2. Aktörens namn, adress och huvudsaklig verksamhet (företagets eller företagarens uppgifter och verksamheten producent, förädling, partihandel, importör osv)
3. Kontrollmyndighetens nummer, adress och kod (Livsmedelsverket eller NTM-centralen)
6. Tid under vilken intyget är i kraft

På ekocertifikatets följande sida eller sidor hittas:

4a. Verksamhet
4b. Produktkategorier
5. Produktionsmetod (alternativen är ekologisk, övergångsskede, konventionell)
7. Datum för senaste granskningen (när gjordes granskningen av verksamheten i punkt 4a och produktkategorierna 4 b)

Sidan har senast uppdaterats 21.11.2023