Frågor och svar om norovirus

Från vilken typ av livsmedel kan en norovirussmitta överföras?

Många av de matförgiftningar som orsakats av norovirus har härstammat från förorenade djupfrysta bär, olika färska grönsaker, musslor och konditoriprodukter.

Livsmedelsverket rekommenderar att man använder utländska djupfrysta bär endast efter ordentlig upphettning. 

Man har konstaterat att musslor, speciellt ostron, ofta har gett upphov till norovirusinfektioner. Det finns en risk att bli sjuk när man äter ostron råa, eftersom ostron filtrerar norovirus i sig när de lever i förorenat vatten. Det är inte möjligt att upptäcka norovirus i ostronen i samband med matlagningen.

Norovirus kan överföras från en infekterad person till maten då han hanterar livsmedlet för hand (t.ex. finfördelar sallad eller tillagar en smörgås).

Viruset förstörs när maten värms upp till minst + 90 grader Celsius i 2 minuter.

Vad är ett virus?

Virus är cellparasiter som finns i människor, djur eller växter. Virusen är till och med mindre än bakterier. Själva virusen har inga av de strukturer som levande celler har eller egen ämnesomsättning, och därför förökar de sig inte utanför sin så kallade värdcell. De flesta virusen, till exempel noroviruset, producerar efter att ha trängt in i en cell ofantliga mängder nya virus som tids nog frigörs, och smittan överförs vidare till nya celler.

Vad är ett norovirus?

Norovirusen är den vanligaste orsaken till att magsjukdomar uppkommer i såväl Finland som andra delar av världen. De klarar sig bra också utanför värddjuret, smittar lätt och förvandlas snabbt till nya virusvarianter. Sjukdomar som orsakats av ett norovirus förekommer främst på vintern och i början av våren (Bild 1). Då en ny norovirusvariant uppstår, kan den sprida sig som en pandemi till olika världsdelar till och med inom några månader.

Antal rapporterade norovirusinfektionerna 2010-2015.

 Bild 1. Antal rapporterade norovirusinfektioner 2010—2015 (THL, Registret över smittsamma sjukdomar).

 

Också i Finland orsakas en allt större andel av matförgiftningsfallen av ett norovirus. Detta gäller både andelen epidemier (Bild 2) och andelen som har insjuknat under epidemier. Vid matförgiftningsepidemier som har orsakats av ett norovirus har i medeltal dubbelt fler människor insjuknat jämfört med andra matförgiftningsepidemier. 
 

Matförgiftningsepidemier som har orsakats av norovirus (med rött) och fall som har orsakats av andra mikrober (med blått) i Finland 2010—2013 (registret över matförgiftningar).

Bild 2. Matförgiftningsepidemier som har orsakats av norovirus (med rött) och fall som har orsakats av andra mikrober (med blått) i Finland 2010—2013 (registret över matförgiftningar).

Vilka symtom orsakar noroviruset?

De typiska symtomen på en norovirusinfektion är akut begynnande kräkningar och diarré. De övriga eventuella symtomen omfattar illamående, magsmärtor, huvudvärk, trötthet, frossbrytningar och muskelvärk. Infektionssymtomen varar i allmänhet 1–3 dygn, men symtomen kan dra ut på tiden i synnerhet hos barn och personer som har nedsatt motståndskraft. En norovirusinfektion kan också ge lindriga symtom eller vara symtomfri.

Hur smittar noroviruset?

En norovirussmitta kan fås från föda eller vatten som innehåller viruset. Norovirussmittan överförs lätt från en person till en annan direkt eller genom andra kanaler av vilka de viktigaste spridningskanalerna anses vara överföring av avföring eller kräkningar som innehåller norovirus från ytor till munnen samt droppsmitta i aerosol (så kallad avföring-mun- eller fekooral smittokanal).

Hur kan spridningen av ett norovirus förhindras?

Spridningen av ett norovirus från en person till en annan och från en person till livsmedel kan förebyggas genom god produktionshygien, korrekta skyddskläder samt genom att personer som drabbats av magsymtom avstår från att behandla livsmedel och är sjuklediga tillräckligt länge. Noggrann handtvätt med tvål och vatten är den främsta metoden för att undvika en spridning av viruset från en person som bär på det. En handdesinfektion kan vara nyttig efter tvätt.

I lokaler där livsmedel produceras ska renlighet iakttas. Detta gäller också i pauslokalerna; i synnerhet finns det skäl att rengöra objekt som man rör med händerna, till exempel kranar, dörrhandtag, köksmaskinernas och skåpens handtag, till och med flera gånger om dagen under en magsjukdomsepidemi. Kräkningar eller avföringsfläckar efter en person som har drabbats av ett norovirus ska omedelbart tvättas bort med ett tvättmedel som innehåller starkt klor. Det finns skäl för de personer som sköter renhållningen att använda skyddshandskar och andningsskydd för att skydda sig mot droppar som sprider sig från fläckarna till luften. 

En upphettning av livsmedel förstör virusen eller minskar i vilket fall som helst virusmängden. Livsmedelsverket rekommenderar att utländska djupfrysta bär hettas upp helt och hållet i minst + 90 grader Celsius i fem minuter eller kokas minst två minuter för att minska risken.

Primärproduktionen av livsmedel som inte hettas upp och kvaliteten på vattnet som används i primärproduktionen bör ombesörjas särskilt noggrant, eftersom det i praktiken är omöjligt att förstöra norovirus utan upphettning. Uppmärksamhet bör fästas vid den miljö där växter samt fisk och skaldjur odlas, och deras hygientillstånd ska följas upp.

Det finns inga rutinmässiga metoder för att konstatera ett norovirus, och möjligheterna att eliminera och minska förekomsten av detta i livsmedel är begränsade. Därför är livsmedlens spårbarhet och kännedom om produktionskedjan vid företag inom livsmedelsbranschen desto viktigare då råvarornas kvalitet ska säkerställas.

Hur behandlas en norovirusinfektion?

En sjukdom som orsakats av ett norovirus går i allmänhet över av sig själv, och det behövs ingen sjukhusvård. Kraftiga akuta fall av diarrésjukdomar och kräkningar, framförallt hos barn och äldre, kan dock kräva intravenös infusionsbehandling på sjukhus.

Förstör ett handdesinfektionsmedel noroviruset?

Det har visat sig att handdesinfektion inte biter särskilt bra på norovirus, så handdesinfektion får inte användas som ersättning för tvättning med tvål. I första hand rekommenderas omsorgsfull handtvätt med varmt vatten och tvål. På händer som har tvättats väl kan dessutom att handdesinfektionsmedel som innehåller alkohol användas. När livsmedel som intas som sådana används i gruppbespisning rekommenderas dessutom användning av skyddshandskar. Skyddshandskarna ska bytas till nya alltid då det misstänks att de har blivit smutsiga och då man övergår till att hantera ett tillrett livsmedel.

Hur ska ytorna rengöras så att noroviruset förstörs?

Nedbrytningen av ett norovirus på en yta beror på många faktorer, till exempel ytmaterialen, typen och mängden av smuts, norovirusens mängd och temperatur. Det finns ingen allmängiltig metod som lämpar sig för alla ytor. Det bästa resultatet uppnås dock då tvätt- och desinfektionsmedelstillverkarens anvisningar iakttas. 

Rengöringen av ytor ska alltid påbörjas genom att avlägsna den synliga smutsen varefter ytan desinficeras med det desinfektionsmedel som lämpar sig bäst för vart och ett ytmaterial (medel som innehåller till exempel hypoklorit, perättiksyra eller peroxmonosulfat). Ett norovirus kan också förstöras med UV-ljus, om UV-ljusets effekt är tillräckligt. 

Från ytor torkas kräknings- och diarréfläckar av med vanligt tvättmedel och en engångsstädduk som ska förstöras efter användning. Efter rengöringen desinficeras ytorna. I allmänhet rekommenderas ett desinfektionsmedel som innehåller 1 000–5 000 ppm aktivt klor. Verkningstiden ska vara tillräckligt lång.

Finns det någon vaccination mot norovirus?

För tillfället (2013) står inget norovirusvaccin till förfogande. I många länder arbetar man ändå för att utveckla ett vaccin. Tillverkningen av effektiva vacciner försvåras ändå av norovirusens mångformighet och snabba förvandlingsförmåga, och därför blir en person som drabbats av en norovirusinfektion immun enbart under en kort tid.

Kan man drabbas av en norovirusinfektion på nytt, om man har drabbats tidigare?

Ja. Det typiska är att varje människa flera gånger under sin livstid drabbas av kräknings- och diarrésjukdomar som orsakas av ett norovirus. En person som har smittats utvecklar en kortvarig immunitet, som varar uppskattningsvis ett halvt år, mot den virusstam som har orsakat den aktuella sjukdomen. Det är inte ofta som de antikroppar som har bildats ger ett skydd mot andra norovirusstammar.

Var finns mer information om noroviruset?

Sidan har senast uppdaterats 27.7.2023