Animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter som uppkommer i samband med verksamhet i livsmedelsbranschen är bland annat sådana delar av ett djur som uppkommer i samband med slakt och som inte används som livsmedel, biprodukter som uppkommer vid tillverkning av livsmedel, före detta animaliska livsmedel i handeln och internationellt matavfall.

I egenskap av livsmedelsföretagare svarar du för att de biprodukter som uppkommer i din verksamhet hanteras på ett ändamålsenligt sätt så, att livsmedlens och fodrens säkerhet kan garanteras. Biprodukterna och produkterna som härletts från dem ska klassificeras, samlas in, transporteras, lagras, bearbetas, bortskaffas, släppas ut på marknaden, exporteras, transiteras och användas i enlighet med bestämmelserna i biproduktförordningen.

Hantering av biprodukter i en godkänd livsmedelslokal

Biprodukter ska i godkända livsmedelslokaler i kött-, fisk- och mjölkbranschen, i äggpackerier och i godkända livsmedelslokaler som tillverkar äggprodukter och i lageranläggningar klassificeras i tre kategorier utgående från den risk som de är förknippade med. Biprodukter ska samlas in och förvaras märkta i enlighet med klassificeringen. Mer information om klassificeringen av biprodukter finner du här.

Hanteringen, bearbetningen och lagringen av biprodukter ska ske i förhållanden som hindrar korskontamination och vid behov i en sådan del av anläggningen som anvisats för detta ändamål. Utrymmet som används för förvaring av biprodukter kan vara antingen ett separat rum eller till exempel ett förslutbart, tätt kärl. Vid utvärdering av ett utrymmes lämplighet för förvaring av biprodukter, ska faktorerna som hänför sig till den risk som förvaringen av biprodukter eventuellt orsakar ett livsmedel beaktas. En godkänd livsmedelslokal ska se till att biprodukter som hör till olika kategorier är identifierbara och hålls åtskilda från varandra under förvaringen.

Från en godkänd livsmedelslokal får överlåtas biprodukter för transport endast till en transportör eller ett transportföretag som registrerat sig på korrekt sätt. Man ska också se till att den som tar emot biprodukterna har rätt att hantera biprodukterna som sänds i väg. Mer information om transport av biprodukter finner du här.

All verksamhet som hänför sig till hantering av biprodukter ska beskrivas i livsmedelslokalens egenkontroll.

Sidan har senast uppdaterats 26.9.2022