EU:s system för namnskydd

Systemet för namnskydd på jordbruksprodukter och livsmedel har varit i kraft i hela Europeiska gemenskapen allt sedan år 1993. Syftet med systemet är att skydda livsmedel och jordbruksprodukter mot missbruk av etablerade beteckningar och förfalskningar. Det är samtidigt möjligt att med hjälp av namnskyddet ge produkten ett mervärde. För konsumenten innebär skyddet en garanti på att produktens ursprung, råvaror och tillverkningsmetod är kända och att de hos olika producenter till väsentliga delar är likadana .

Namnskyddet (registreringen av beteckningen) gäller vanligen sådana produkter, som i flera generationers tid tillverkats eller producerats på traditionellt vis inom ett visst område eller med vissa tillverkningsmetoder eller som för sina tillverkningsmetoders eller ingrediensers del avviker från andra liknande produkter.

Endast flera producenter tillsammans eller en organisation som representerar dessa kan ansöka om skydd. En enskild producent kan endast i undantagsfall ansöka om namnskydd för sin produkt.

Registreringen av beteckningen är en tvåstegsprocess, som består av behandling på nationell nivå och behandling på gemenskapsnivå. Ansökan lämnas till Landsbygdsverket som svarar för den nationella utvärderingen av ansökan och för beslutet att bevilja skyddet. Landsbygdsverket levererar därefter ansökan till kommissionen som svarar för att saken utvärderas på EU-nivå och därefter för en eventuell egentlig registrering av beteckningen. 

Hittills har över 1500 produkter beviljats namnskydd inom EU:s område. Bland de skyddade produkterna utgör ostarna den största gruppen, efter dem följer frukter och grönsaker, kött och köttprodukter jämte olivoljor. En del av de skyddade beteckningarna är kända endast på nationellt plan, medan en del är kända på olika håll i världen. Alla är ändå åtminstone inom sitt område ryktbara och viktiga produkter. Mest skyddade produkter finns det i Frankrike och Italien. Efter dem följer Portugal, Spanien och Grekland. Alla dessa länder har långa traditioner i fråga om det nationella skyddet av lokala produkter redan innan EU:s system för skydd av beteckningar trädde i kraft.

Skyddade beteckningar får användas endast på de villkor, som framförts i ansökan om registrering av produkter med beteckningsskydd. Kommissionen sammanfattar den godkända ansökan till en s.k. produktspecifikation.

Skyddade beteckningar regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012.

Kontaktinformation

Systemet för namnskydd på jordbruksprodukter och livsmedel, registrering av en produkt med skyddad beteckning.

Sidan har senast uppdaterats 18.1.2023