Livsmedelsverket godkände namnskyddsansökan för Savolainen mustikkakukko

Offentligt utrop

Livsmedelsverket har godkänt en ansökan om namnskydd som gäller registrering av namnet Savolainen mustikkakukko. Den som ansöker om den skyddade geografiska beteckningen (SMM) är ProAgria Itä-Suomi ry, Itä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset. Europeiska kommissionen fattar det slutgiltiga beslutet om registreringen av namnen.

Det nationella invändningsförfarandet inleddes genom att publicera uppgifter om ansökan på Livsmedelsverkets webbplats 1.2.2024 i enlighet med 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning (123/2020). Det framfördes inga invändningar mot ansökan.

Livsmedelsverket har den 18.3.2024 beslutat godkänna ansökan 558/03.02.01.09/2024, eftersom man anser att namnet följer Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetssystem för jordbruksprodukter och livsmedel.

Den person mot vilken beslutet har fattats eller vars rättigheter, skyldigheter eller intressen direkt påverkas av beslutet kan ansöka om rättelseyrkande (förvaltningslagen 434/2003).

Detta utrop har publicerats 12.4.2024. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten. Tidsfristen för rättelseyrkandet är 30 dagar. Tiden börjar räknas från dagen efter delfåendet. Handlingarna finns tillgängliga på vår webbplats fram till 20.5.2024, då ett eventuellt rättelseyrkande senast måste framställas.

 

Mer information:

Piritta Sokura, specialexpert
Tfn 040 570 7024
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 12.4.2024