Namnskydd söks för savolaxisk talkkuna

OFFENTLIGT UTROP

Nationell behandling av namnskyddet för Savolainen talkkuna/Savolainen talakkuna

Livsmedelsverket har godkänt ansökan om namnskydd som gäller registreringen av benämningarna Savolainen talkkuna/Savolainen talakkuna. Den sökande till den skyddade geografiska beteckningen (SMM) är ProAgria ItäSuomi ry. Europeiska kommissionen fattar det slutgiltiga beslutet om registrering av namn.

Det nationella invändningsförfarandet inleddes genom att publicera uppgifter om ansökan på Livsmedelsverkets webbplats 18 november 2022 i enlighet med 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning (123/2020). Det framfördes inga invändningar mot ansökan.

Livsmedelsverket har den 16 januari 2023 beslutat godkänna ansökan 6914/03.02.01.09/2022, eftersom man anser att namnet följer Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetssystem för jordbruksprodukter och livsmedel.

Den person mot vilken beslutet har fattats eller vars rättigheter, skyldigheter eller intressen direkt påverkas av beslutet kan ansöka om rättelseyrkande (förvaltningslagen 434/2003). Skicka begäran om rättelseyrkande till Livsmedelsverket på adressen kirjaamo@ruokavirasto.fi

Detta utrop har publicerats 24.1.2023. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten. Tidsfristen för rättelseyrkandet är 30 dagar. Tiden börjar räknas från dagen efter delfåendet. Handlingarna finns tillgängliga på vår webbplats fram till 2.3.2023, då ett eventuellt rättelseyrkande senast måste framställas.

 

Mer information:

Piritta Sokura, special expert

Tfn 040 570 7024

piritta.sokura@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 24.1.2023