Aromkategorierna och definitionerna på dessa

Aromämnena är definierade kemiska ämnen med aromgivande egenskaper. Exempel på aromämnen: ammoniumklorid, koffein, glycyrrhizinsyra, 3-metoxybensoesyra, vanillin.

Naturliga aromämnen är aromämnen som framställts av material av vegetabiliskt, animaliskt eller mikrobiologiskt ursprung.

Aromberedningar är blandningar framställda av livsmedel eller material av vegetabiliskt, animaliskt eller mikrobiologiskt ursprung som har aromatiska egenskaper. Exempel på aromberedningar framställda av livsmedel: apelsinolja, vaniljextrakt, paprikaextrakt.

Värmereaktionsaromer är produkter som framställts genom upphettning av en blandning av ingredienser, som inte nödvändigtvis själva har aromgivande egenskaper, och av vilka minst en innehåller kväve (aminogrupp) och en annan är en reducerande sockerart. Ingredienserna som används för framställning av värmereaktionsaromer kan vara livsmedel eller andra ursprungsmaterial.

Rokaromer är produkter som framställts genom fraktionering och rening av kondenserad rök. Användning av rökaromer anses säkrare med tanke på hälsan än traditionell rökning, eftersom rökaromerna renats på till exempel polycykliska aromatiska kolväten (PAH-föreningar).

Aromprekursorer är produkter som inte nödvändigtvis har aromgivande egenskaper i sig och som avsiktligt tillförs livsmedel enbart i syfte att ge arom genom att brytas ned eller reagera med andra beståndsdelar under bearbetningen av livsmedel. Utgångsämnet kan ha erhållits av livsmedel eller annat ursprungsmaterial.

Livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper är andra livsmedelsingredienser än aromer som kan tillföras ett livsmedel i det primära syftet att ge det arom eller att förändra dess arom och som väsentligt bidrar till förekomsten av vissa naturligt förekommande, icke önskvärda ämnen i livsmedlet. Sådana ingredienser är till exempel kanel, som innehåller aromämnet kumarin.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2019