Ramförordningen (EY) 1935/2004 av kontaktmaterial

Ramförordningen 1935/2004 är en författning som således gäller alla material och produkter som direkt eller indirekt kommer i kontakt med livsmedel oberoende av vilka typer av material de är.

Indirekt kontakt avser vanligtvis yttre livsmedelsförpackningar i var är innerförpackningen. Exempel på indirekt kontakt är t.ex. en kartongförpackning där ett livsmedel som redan är förpackat i plastfolie fortfarande är förpackade eller plastpåsar, där det redan förpackade livsmedlet kommer att packa.

Förordningen 1935/2004 gäller alla livsmedelskontaktmaterial som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel, redan är i kontakt med livsmedel eller som kan antas komma i kontakt med livsmedel.

Artikel 3 i förordning 1935/2005 anger allmänna krav för den kemiska stabiliteten av kontaktmaterial. Dessa material och föremål får inte under förutsebara förhållanden släppa ut sina beståndsdelar till livsmedel i mängder som kan äventyra människors hälsa eller förändra livsmedlets sammansättning på ett otjäntlig sätt eller orsaka förändringar i livsmedlets organoleptiska egenskaper på at skadlig sätt . Etiketter på konsumentförpackningar av material som kommer i kontakt med livsmedel får inte vilseleda konsumenten.

Förordningen ger anvisningar om hur man ansöker om godkännande av nya kemiska ämnen som används vid tillverkning av material som kommer i kontakt med livsmedel (8-12 §§). Du hittar mer information om hur du ansöker om godkännande här: Livsmedelsbranschen > kontaktmaterial-for-livsmedel/lagstiftning-om-kontaktmaterial > ramforordningen-19352004-eu > godkännande av ingredienser 

Material som kommer i kontakt med livsmedel ska märkas synligt, tydligt och permanent i detaljhandeln i enlighet med artikel 15 i ramförordningen.

  • Orden ”för kontakt med livsmedel” eller en specifik uppgift om användningsområde, såsom kaffebryggare, vinflaska, soppsked eller den symbol som visas i bilaga II;
    • Dessa informationen skall emellertid inte vara obligatorisk för produkter som på grund av sina egenskaper klart är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
  • Vid behov, särskilda anvisningar som skall iakttas för att användningen skall ske på ett säkert och lämpligt sätt;
  • Beträffande tillverkare, förädlare eller säljare som ansvarar för utsläppandet på marknaden och som är etablerade inom gemenskapen, namnet eller firmanamnet och i båda fallen adressen eller uppgift om var företaget är registrerat;
  • Tillräcklig märkning eller identifiering för att det skall vara möjligt att spåra materialet eller produkten och
  • Beträffande aktiva material och produkter, information om tillåtna användningsområden och annan lämplig information.

Märkning kan göras på själva material eller artiklar som kommer i kontakt med livsmedel, på deras etikett eller förpackning. Vid handel mellan företag kan samma information som i märkningen också presenteras i dokument.

Enligt artikel 16 ska material och varor som kommer i kontakt med livsmedel i alla marknadsföringsled utom detaljhandeln åtföljas av dokumentation som visar att de uppfyller kraven. Mer detaljerade krav på innehållet i sådan dokumentation anges i specifika åtgärder. I dagsläget ger plastförordningen de mest detaljerade beskrivningarna av dokumenten och EU-kommissionen har även utfärdat vägledning i denna fråga. Livsmedelsverket ger även allmänna anvisningar om innehållet i dessa dokument i den vägledning om kontaktmaterial för livsmedel som publiceras av Livsmedelsverket. Du hittar Livsmedelsverkets allmänna råd här: Livsmedelsbranschen > kontaktmaterial-for-livsmedel > kontaktmaterialens-sakerhet-och-ovrig-overensstammelse-med-kraven > handlingar-som-pavisar-overensstammelse-med-kraven > livsmedelsverkets-allmanna-anvisningar-om-innehallet-i-forklaringen-om-overensstammelse-med-kraven.

Material som kommer i kontakt med livsmedel och deras råvaror ska kunna spåras ett steg bakåt (varifrån det kom) och ett steg framåt (vart det går härnäst). Detta krav baseras på artikel 17 i ramförordningen 1935/2004. Syftet med spårbarhetsmärkningen är att säkerställa ett effektivt återkallande av produkter vid behov på grund av t.ex. en defekt som finns i material i kontakt med livsmedel. Material som kommer i kontakt med livsmedel ska kunna spåras även i livsmedelslokaler.

Bilaga I uppräknar 17 olika grupper av kontaktmaterial och produkter som kan omfattas av särskilda åtgärder.

Bilaga II förevisar symbol “för kontakt med livsmedel”.

Sidan har senast uppdaterats 27.10.2022