Anvisningar för HACCP-bedömning

Egenkontrollen ska omfatta samtliga de kontaktmaterial som används i livsmedelslokalen (bland annat anordningar, tillbehör, arbetsverktyg, ytor, förpackningsmaterial).

De kemiska faror som kontaktmaterialen medför ska beaktas i den riskbedömning som ingår i egenkontrollplanen (HACCP), då riskbedömningen i fråga krävs av livsmedelsföretagaren. Den ska utföras särskilt för sådana kontaktmaterial, där livsmedel fördröjs under lång tid och livsmedlet i sig innebär en risk för migration (feta, heta eller sura livsmedel).

Den bedömning som företagaren gör gällande kontaktmaterialens innehåll av de ämnen som det finns en specifik migrationsgräns för (SML-ämnen) kan diskuteras och redas ut med hjälp av följande frågor:

 • Innehåller förpackningsmaterialet SML-ämnen? Finns resultaten av deras migrationsundersökningar tillgängliga? Ligger resultaten under gränsvärdena?
 • Om förpackningen består av två delar, avger båda delarna samma SML-ämne?
 • Är det möjligt att gränsvärdet för SML-ämnets migration överskrids om det överförs till livsmedlet från förpackningens båda delar?
 • Vilka eventuella förebyggande eller korrigerande åtgärder har vidtagits, pågår eller kan vidtas om någon slags fara observeras?  

Vad gäller den bedömning som företagaren gör av de “dual use”-tillsatsämnen som förpackningsmaterialen innehåller kan diskuteras och redas ut med hjälp av följande frågor:

 • Innehåller förpackningsmaterialet “dual use” -tillsatsämnen och omnämns de i förklaringen om överensstämmelse med kraven?
 • Om de gör det, omnämns deras koncentration eller mängden migration i förklaringen om överensstämmelse med kraven?
 • Om deras koncentration eller mängden migration inte omnämns, kan informationen vid behov begäras av förpackningsmaterialleverantören?
 • Är användningen av tillsatsämnen tillåten i det livsmedel som ska förpackas eller har några mängdbegränsningar föreskrivits för det?
 • Är det möjligt att migrationen av tillsatsämnet har teknologiska effekter på livsmedlet? Blir migrationen till exempel så obetydlig att tillsatsämnet inte har någon teknologisk effekt på livsmedlet? Underskrider migrationen av tillsatsämnet en eventuell mängdbegränsning?
 • Om samma tillsatsämne tillsätts i livsmedlet även när det tillagas, bedömer man även det, huruvida den totala mängden tillsatsämnen kan överskrida de eventuella mängdbegränsningarna? 
 • Är livsmedlet förenligt med livsmedels- och livsmedelstillsatslagstiftningen trots migrationen?
 • Är det överhuvudtaget tillåtet att till exempel ha tillsatser i livsmedlet?
 • Är migrationen av tillsatsämnet så stor att det egentligen är fråga om ett aktivt förpackningsmaterial?
 • Ska användningen av tillsatsämnet anges i förpackningspåskrifterna?
 • Vilka eventuella förebyggande eller korrigerande åtgärder har vidtagits, pågår eller kan vidtas om någon slags fara observeras?
   
Sidan har senast uppdaterats 3.11.2022