Hör ditt företag till livsmedelstillsynen?

18. april 2023

I Livsmedelsverkets utvecklingsprojekt för livsmedelstillsyn avslöjades tiotals företag inom livsmedelsbranschen som kommunernas livsmedelstillsyn inte kände till. Oftast var orsaken till att företagen hamnat utanför tillsynen okunskap om att de hörde till livsmedelstillsynen.

Under utvecklingsprojektet hittade man i de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheternas register ytterligare cirka 60 företag inom livsmedelsbranschen som bör övervakas. Uppgifterna om företagen erhölls i samarbete med Skatteförvaltningen och de kommunala enheterna för livsmedelstillsyn.

Företag inom många olika branscher hade hamnat utanför tillsynen, till exempel företag för import, förpackning och förmedling av livsmedel samt parti- och nätförsäljningsföretag. Oftast var företagen inte medvetna om skyldigheten att anmäla sig till kommunens livsmedelstillsyn. Ofta var det fråga om en så kallad virtuell lokal där man marknadsför och säljer livsmedel, men inte alls hanterar dem fysiskt. 

I livsmedelstillsynen behandlas företagen jämlikt

Att höra till tillsynen av företag inom livsmedelsbranschen skapar en grund för jämlik behandling av företag och gör det möjligt att utveckla och rikta tillsynen på riskbasis. Utöver tillsynsuppgifterna ger tillsynsmyndigheten handledning och råd till företaget om kraven på livsmedelsverksamhet till exempel när verksamheten grundas eller utvecklas.

Livsmedelsföretagen ansvarar för sin verksamhet, produkternas säkerhet och den information som ges om produkterna. Enligt livsmedelslagstiftningen ska företagen göra en registreringsanmälan eller en ansökan om godkännande av sin verksamhet till livsmedelstillsynsmyndigheten. Om ett livsmedelsföretag försummar registrerings- eller godkännadeskyldigheten kan tillsynsmyndigheten påföra en administrativ påföljdsavgift.

Konsumenterna får information som stöd för sina val

Genom livsmedelstillsynen säkerställs att kraven i lagstiftningen uppfylls, att livsmedlen är säkra och att konsumenten inte vilseleds. Livsmedelsföretag som är föremål för regelbunden tillsyn omfattas av OIVA:s system för offentliggörande tillsynsuppgifter, där tillsynsmyndigheterna bedömer företagens livsmedelssäkerhet. Med hjälp av Oiva-rapporterna får konsumenterna opartisk information som stöd för sina val.

Den egna kommunens livsmedelstillsyn hjälper

Myndigheternas samarbete i utvecklingsprojektet för livsmedelstillsynen fortsätter. Om du håller på att grunda ett företag inom livsmedelsbranschen eller redan bedriver livsmedelsverksamhet och är osäker på om ditt företag borde omfattas av tillsynen, kontakta livsmedelstillsynen i din egen kommun.

Mer information

Mer information:

specialexpert Enni Tuutti, Livsmedelsverket, tel. 050 373 2074

biträdande direktör Tarja Valsi, Skatteförvaltningen, bekämpning av grå ekonomi, p. 0295124449