Korrigeringar vid behandlingen av salmonellaprover bör göras - laboratoriet följde lagstiftningen

8. juli 2024

Eurofins Scientific Finland Oy:s salmonella-referensmätningsprov som behandlats i laboratoriet i Helsingfors har sannolikt förorenat egenkontrollprovet från hönseriet i Villmanstrand. Ärendet ännu säkerställts med Livsmedelsverkets laboratorieundersökningar. Resultaten väntas under vecka 28.

Eurofins Scientific Finland Oy har lämnat in en utredning till Livsmedelsverket om händelseförloppet och korrigerande åtgärder. Utifrån utredningen och andra uppgifter som använts har Livsmedelsverket konstaterat att laboratoriet har iakttagit kraven i lagstiftningen och Livsmedelsverkets anvisningar om hantering av salmonellaprover. De korrigerande åtgärder som laboratoriet redan genomfört och planerat är ändamålsenliga. Vid hanteringen av proverna har man dock identifierat vissa faser som ökar risken för korskontaminering. Livsmedelsverket gav laboratoriet en uppmaning att korrigera tillvägagångssätten i salmonellaundersökningen för att minska risken för korskontaminering.

Livsmedelsverket utser laboratorier som får undersöka myndighets- och egenkontrollprover i anslutning till salmonellakontrollen. Livsmedelsverket styr och utbildar utsedda laboratorier. Aktören kan använda vilket som helst utsett laboratorium för egenkontrollundersökningar.

Mer information

Mer information:

specialsakkunnig Taija Rissanen, tfn 050 574 6308
sektionschef Annukka Markkula, tfn 050 564 6175