Livsmedels- och foderföretagare – det lönar sig att ha beredskap inför situationer med strålrisk

9. februari 2023

Det är viktigt att ha beredskap inför situationer med strålrisk för att säkerställa trygg användning av livsmedel och foder, för att möjliggöra verksamhetens kontinuitet och för att undvika ekonomiska förluster. Beredskap är viktigt för att nödvändiga skyddsåtgärder ska vid behov kunna inledas snabbt och i rätt tid, och på så sätt förhindra kontaminering av livsmedel och foder eller deras råvaror.

Eftersom risksituationer förekommer överraskande och ibland också väldigt snabbt, finns det skäl att på jordbruket, i livsmedelslokalen eller på foderanläggningen på förhand fundera på lämpliga skyddsåtgärder, inte först när situationen med strålrisken inträffar.

Du rekommenderas säkerställa att det på jordbruket, i lokalen eller på anläggningen finns nödvändig skyddsutrustning, såsom:

  • andningsskydd och skyddskläder för arbetstagarna,
  • plast, lättpresenningar, presenningar,
  • filter/filtertyg som lämpar sig för luftkonditioneringssystem, glasull, bergull,
  • tejp och
  • dukar, tyg, trasor som är lämpliga för rengöring.

Livsmedelsverket och STUK har utarbetat anvisningar i vilka man kortfattat presenterar hur man vid olika funktioner inom primärproduktionen av livsmedel, i livsmedelslokaler och på foderanläggningar kan förbereda sig på situationer med strålrisk. Anvisningarna finns tillgängliga på finska, svenska och engelska på Livsmedelsverkets webbplats.