Orsaken till den omfattande matförgiftningsepidemin i S:t Michel håller på att klarna

15. november 2023

Undersökningarna av matproven från matförgiftningsepidemin bland skolelever i S:t Michel den 16.8.2023 har fortsatt vid Livsmedelsverket. Höga halter av tillsatsämnet kalciumpropionat har konstaterats i prover av tortillabröd. En hög halt kalciumpropionat är en sannolik orsak till skolelevernas symtom.

Enligt en enkätundersökning som genomfördes av miljötjänsterna i S:t Michelsregionen och som analyserades av THL var tortillabröd den starkaste förklaringen till att skoleleverna insjuknade. I undersökningar som gjordes i september observerades organoleptiska förändringar och variationer i produktens surhet i en del av de tortillabröd som serverades. Förändringar observerades endast i bröd som tillverkats en dag vid vissa klockslag. Utifrån observationerna förbjöds försäljningen av de misstänkta tortillabröden den 15 september. Tortillabröd som kopplats till utbrottet har dragits tillbaka från försäljning i augusti.

I de fortsatta undersökningarna konstaterade man höga halter kalcium och tillsatsämnet kalciumpropionat i de misstänka tortillabröden. Kalciumpropionat används huvudsakligen som konserveringsmedel i livsmedel. Propionsyra och dess salter är effektiva mot mögel och filamentbildande bakterier i brödet.

De misstänkta tortillabröden hade en kalciumpropionathalt som var tio gånger högre än kalciumpropionathalterna i de övriga tortillabröden. Halterna överskred klart tillsatsämnets högsta tillåtna bruksmängd på 2000 mg/kg. Den höga kalciumpropionathalten förklarar sannolikt symtomen hos skoleleverna i S:t Michel. I tillsatsämnets säkerhetsundersökningar har stora överskridningar av gränsvärdet orsakat övergående irritationssymtom i matsmältningskanalen. Kalciumpropionat har inga konstaterade skadliga långtidseffekter.

Matförgiftningar där orsaken misstänks vara kalciumpropionat är ytterst sällsynta. Orsaken till de höga kalciumpropionathalterna utreds i samarbete med den polska tillverkaren och tillsynsmyndigheten 

Mer information

Mer information:

Marjatta Rahkio (resultat från livsmedelsundersökningar)
Livsmedelsverket, överdirektör för linjen för livsmedelskedjan, tfn 050 3394576, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Annukka Markkula (resultat från livsmedelsundersökningar)
Livsmedelsverket, sektionschef, tfn 050 564 6175, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Minna Anthoni (resultat från livsmedelsundersökningar av tillsatser)
Livsmedelsverket, specialsakkunnig, tfn +358 40137 9854, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Kirsi-Helena Kanninen (tillsatsämnen och tillsatsämneslagstiftning)
Livsmedelsverket, specialsakkunnig, tfn +358 40 489 3346, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Maria Tirkkonen (S:t Michels epidemiutredning)
S:t Michels stad, direktör för hälsoövervakningen, tfn 040 1295120, fornamn.efternamn@mikkeli.fi

Ruska Rimhanen-Finne (epidemiuppföljning och -utredningar vid THL)
THL, epidemiologveterinär, tfn 029 524 8942, fornamn.efternamn@thl.fi