Mjölk och mjölkprodukter

Beteckningarna som används då mjölk- och mjölkprodukter avsedda som människoföda, såsom grädde, ost och yoghurt, saluhålls och dessas naturliga sammansättning skyddas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (förordningen om en samlad marknadsordning), som definierar vad som avses med mjölk och mjölkprodukter. Beteckningarna för mjölk- och mjölkprodukter får användas, om de uppfyller kraven i förordningen om en samlad marknadsordning (EPRf 1308/2013, 74 art., 78 art., bilaga VII, del III och del IV).

Med mjölk avses uteslutande det normala juversekret som erhålls vid en eller flera mjölkningar, utan någon tillsats och utan att något avlägsnats från detta. Om mjölken härstammar från någon annan djurart än nötkreatur, ska djurarten som mjölken härstammar från nämnas.

Med en mjölkprodukt avses följande produkter som framställts uteslutande av mjölk.  I dem får ändå tillsättas ämnen som är nödvändiga för framställningen av dessa produkter, förutsatt att dessa ämnen inte används i syfte att helt eller delvis ersätta någon ingrediens i mjölken med till exempel vegetabiliskt fett.

 • vassle
 • grädde
 • smör
 • kärnmjölk
 • smörolja
 • kaseiner
 • vattenfritt mjölkfett
 • ost
 • yoghurt
 • kefir
 • kumiss
 • viili/fil
 • smetana

I märkningar på och i reklam för eller i vilken som helst presentation av andra än dessa mjölkprodukter får inte användas påståenden, uttryck eller antydningar om att det rör sig om en mjölkprodukt. Uttryck som ”yoghurtliknande”, ”av osttyp”, ”ostliknande” och annat dylikt är således inte tillåtna. Beteckningarna för produkter som efterliknar mjölkprodukter ska bildas av ingredienserna som använts vid tillverkning av dem och av användningsändamålet, såsom bredbart ...pålägg/bredbar ...produkt, eller av formen, såsom skivad .../skivbar ...produkt.

Skyddade beteckningar för mjölk och mjölkprodukter får undantagsvis användas för beskrivning av sådana produkter, vilkas beskaffenhet är känd genom traditionellt bruk eller om beteckningarna uppenbarligen används for att beskriva en karakteristisk egenskap hos produkten (Kommissionens beslut 2010/791/EU, Kommissionens förordning (EG) nr 445/2007). I Finland är undantagen som hänför sig till användningen av beteckningen smör: kakaosmör, jordnötssmör, smörgåskex, smörsopp och smörgåstårta. Det är också skäl att lägga märke till det tillåtna svenskspråkiga undantaget ”kokosmjölk”, vars finskspråkiga motsvarighet ”kookosmaito” således också kan användas. Andra länder har också beviljats undantag som gäller beteckningarna grädde, ost och mjölk. Med kommissionens förordning 445/2007/EG tillåts användning av beteckningen ”munavoi” (äggsmör).

Mjölk avsedd för konsumtion

Obehandlad mjölk: mjölk som har uppvärmts till högst 40 °C och som inte genomgått annan behandling som har en likvärdig effekt.

Helmjölk: värmebehandlad mjölk som för fetthaltens del uppfyller ett av följande krav:

 • standardiserad helmjölk: mjölk med en fetthalt på minst 3,50 % (m/m). Medlemsstaterna får emellertid fastställa ytterligare en kategori helmjölk med en fetthalt på minst 4,00 % (m/m).
 • mjölk med naturlig fetthalt: mjölk vars fetthalt inte har ändrats sedan mjölkningsstadiet, varken genom tillsats eller borttagande av mjölkfett eller genom uppblandning med mjölk vars naturliga fetthalt har ändrats. Fetthalten får ändå inte underskrida 3,50 % (m/m);

Mellanmjölk: värmebehandlad mjölk vars fetthalt har sänkts till minst 1,50 % (m/m) men högst 1,80 % (m/m);

Skummjölk ("lättmjölk/minimjölk"): värmebehandlad mjölk vars fetthalt har sänkts till högst 0,50 % (m/m).

D-vitaminerad mjölk: I den nationella förordningen (JSMf 754/2016) ingår bestämmelser om tillsättning av D-vitamin i homogeniserad skummjölk som är avsedd för försäljning i Finland.

Sidan har senast uppdaterats 13.1.2022