Bredbara fetter

Beteckningarna som används då fetter avsedda som livsmedel, såsom smör, margarin och fettblandningar, saluhålls och dessas sammansättning skyddas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013. Beteckningarna som föreskrivits för bredbara fetter får användas endast vid saluhållande av sådana produkter, som motsvarar definitionen och kategorin för produkten i fråga (EU) nr 1308/2013, art. 74-75, art. 78, bilaga VII, del VII och tillägg II. 

Beteckningarna tillämpas på sådana produkter, som bevarar sin fasta sammansättning i en temperatur på 20 °C och som lämpar sig som bredbara fetter.

Mjölkfetter

 • smör
 • smör 60 %
 • smör 40 %
 • bredbart smör X %

Fetter (mjölkfetthalten högst 3 % av fetthalten)

 • margarin
 • margarin 60 %
 • margarin 40 %
 • matfett X %

Blandningar av animaliska och vegetabiliska fetter (mjölkfetthalten 10-80 % av fetthalten)

 • matfettsblandning
 • matfettsblandning 60 %
 • matfettsblandning 40 %
 • matfettsblandning X %

 Begrepp

 • Begreppet ”traditionell” får användas tillsammans med beteckningen ”smör”, om produkten är framställd direkt av mjölk eller grädde.
 • Beteckningarna ”minarin” eller ”halvarin” får användas tillsammans med beteckningen ”margarin 40”.
 • Begreppet ”vegetabilisk” får användas tillsammans med beteckningarna i gruppen ”Fetter” under förutsättning att produkten endast innehåller fett av vegetabiliskt ursprung, varvid högst 2 % av fettinnehållet dock får bestå av animaliska fetter. Denna avvikelse ska tillämpas också när en bestämd växtart anges.

Den skyddade beteckningen smör får undantagsvis användas även för beskrivning av sådana produkter, vilkas beskaffenhet är känd genom traditionellt bruk eller om beteckningarna uppenbarligen används for att beskriva en karakteristisk egenskap hos produkten (Kommissionens beslut 2010/791/EU). I Finland är undantagen som hänför sig till användningen av beteckningen smör: kakaosmör, jordnötssmör, smörgåskex, smörsopp och smörgåstårta. För benämningen munavoi (äggsmör) finns också ett undantag (Kommissionens förordning (EG) nr 445/2007).

Sidan har senast uppdaterats 18.6.2021