Grundavgift för tillsyn

Grundavgiften för tillsyn är en årlig avgift på 150 euro som tas i bruk första gången 2022. Avgiften gäller nästan alla livsmedelslokaler som kommunerna övervakar.

Lagstiftning

Bestämmelser om grundavgiften för tillsyn ingår i 72 § i livsmedelslagen (297/2021).

Kommunen tar årligen ut en grundavgift på 150 euro för tillsyn över de tillsynsobjekt som omfattas av den systematiska livsmedelstillsynen och som bedriver

  • primärproduktion av groddar på ett sådant godkänt primärproduktionsställe för groddar som avses i 9 §,
  • registrerad livsmedelsverksamhet som avses i 10 §,
  • livsmedelsverksamhet i en godkänd livsmedelslokal som avses i 11 §,
  • registrerad kontaktmaterialverksamhet som avses i 13 §.

Den grundavgift för tillsyn som avses i 1 mom. tas inte ut av allmännyttiga samfund eller lanthandlar. Grundavgift för tillsyn tas inte heller ut av aktörer som bedriver sådan verksamhet som avses i artiklarna 1.3 e och 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung och i artikel 12.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

Om den verksamhet som aktören bedriver vid ett verksamhetsställe omfattar flera verksamheter som avses i 1 mom., tas grundavgift för tillsynen ut endast en gång.

Sidan har senast uppdaterats 13.9.2022