Livsmedelstillsynens prioriteringar

Finlands fleråriga nationella tillsynsplan, VASU, är en ”färdplan” som är gemensam för alla myndigheter inom livsmedelskedjan. Med hjälp av färdplanen säkerställs på riksnivå tvärsektoriella och enhetliga mål och prioriteringar för myndighetstillsynen samt dess kvalitet och utveckling. I Finland har alla system för tillsyn över livsmedelskedjan inkluderats i VASU, oberoende av om de omfattas av tillämpningsområdet för förordningen om offentlig tillsyn eller inte. Myndighetsverksamheten förutsätts beakta samhälleliga förändringar och eventuella nya risker. VASU är ett av de viktigaste verktygen för att hantera dessa, eftersom den bygger på principen om kontinuerlig utveckling av verksamheten. Varje behörig myndighet använder VASU för planering, genomförande och uppföljning av den egna verksamheten.

Genom prioriteringsarbetet utvecklas riskhanteringen och tillgången till information

Prioriteringarna för livsmedelstillsynen syftar för sin del till att säkerställa att livsmedelsföretagarna och myndigheterna identifierar och hanterar de säkerhetsrisker som är förknippade med livsmedel, och att konsumenterna får evidensbaserad och opartisk information till stöd för sina val. Varje prioritering som genomförs som ett projekt har egna mer detaljerade mål som främjar tre gemensamma utvecklingsteman i VASU 2021-24 som är kopplade till strategierna för förvaltningsområdet för livsmedelskedjan: Ledning genom information och digitalisering, bekämpning av bedrägeri som myndighetssamarbete samt beredskap och krishantering.

Av Livsmedelsverkets strategiska mål anknyter prioriteringarna för livsmedelssäkerheten också till den inhemska matproduktionens livskraft, dvs. de syftar till att förbättra aktörernas kompetens och ansvar för produkternas säkerhet samt till att förebyggandet och övervakningen av bedrägerier fungerar. 

I prioriteringarna för livsmedelssäkerheten under VASU-perioden 2021-24 ingår att utveckla tekniker och verksamhetssätt för insamling och utnyttjande av information, vilket för sin del har som mål att tillsynsresultaten ska styra tillsynen och den information som fås från tillsynen ska betjäna livsmedelssystemet.

Sidan har senast uppdaterats 18.8.2021