Riskbaserad och opartisk tillsyn

Livsmedelstillsynsmyndigheterna förpliktas av EU:s förordning om officiell kontroll (EU) nr 625/2017, enligt vilken den behöriga myndigheten ska säkerställa den offentliga kontrollens opartiskhet, kvalitet och enhetlighet på alla nivåer (artikel 5 punkt 1 underpunkt b). Opartiskhet i tillsynen förutsätter att kraven i livsmedelslagstiftningen tillämpas opartiskt beaktande principerna för offentlig kontroll. Ett iakttagande av de allmänna kraven i författningarna förutsätter av livsmedelstillsynen ett riskbaserat sätt att närma sig saken.

Riskerna som livsmedlen är förknippade med varierar i företagen allt enligt företagets verksamhets karaktär, omfattning och art. Livsmedelsverket har utarbetat en anvisning om riskklassificering av en livsmedelslokal och kontaktmaterialverksamhet och om fastställande av tillsynsbehovet.

Att tillsynen är jämlik innebär att tillsynen och kraven är likadana för sådana företag som idkar verksamhet av samma karaktär, omfattning och art. På riskbedömningen inverkar också aktörens tillsynshistoria dvs. informationen om det hur väl företagets tidigare verksamhet har uppfyllt kraven i lagstiftningen. I riskvärderingen beaktas också det hur väl företagaren själv hanterar riskerna i sin verksamhet med hjälp av sin egenkontroll och hur väl man kan försäkra sig om egenkontrollen med hjälp av bokföringen över resultaten av egenkontrollen. Att tillsynen är riskbaserad betyder inte att småskalig verksamhet skulle lämnas utanför tillsynen, eftersom det oberoende av produktionens omfattning ändå kan finnas också stora risker förknippade med verksamheten, som alltid kräver åtgärder för att kunna hanteras.

I avsikt att säkerställa att tillsynen är opartisk ger Livsmedelsverket anvisningar och handböcker om hur lagstiftningen skall tillämpas till tillsynsmyndigheterna och aktörerna i livsmedelsbranschen och ger också tolkningar av kraven och tillsynen över dessa. Livsmedelsverket arrangerar också till tillsynsmyndigheterna och aktörerna riktade kurser. Tillsynen är likaså föremål för kontroller och revisioner.

Med hjälp av OIVA dvs. systemet för offentliggörande att tillsynsinformationen ges aktörerna och konsumenterna information om resultaten av livsmedelstillsynen. Livsmedelsverket har utarbetat en hel del anvisningar om hur OIVA-bedömningarna görs och ett syfte med projektet är också att harmonisera tillsynen.

Sidan har senast uppdaterats 22.6.2022