Systemet för snabb varning om livsmedel och foder RASFF

Livsmedelsverket tjänar som nationell kontaktpunkt för systemet för snabb varning om livsmedel och foder (RASFF = Rapid Alert System for Food and Feed). Med i systemet är Europeiska unionens medlemsstater, kommissionen och livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA. Med hjälp av systemet kan man snabbt informera om direkta eller indirekta faror som livsmedel eller foder orsakar för människors hälsa.

RASFF-systemets finländska kontaktpunkts uppgift i Livsmedelsverket är att informera andra myndigheter och vid behov olika kontaktinstanser om anmälningar som gäller livsmedel och foder och utreda om införsel av livsmedlen och fodren i fråga skett till Finland. Från kontaktpunkten sänds också anmälningar som Finland lämnat till kommissionen som sänder dem vidare till samtliga medlemsstater. Utöver staterna som ingår i Europeiska unionen och EFTA-länderna går anmälningar också till sådana tredjeländer, om vilkas produkter en anmälan lämnats. Systemet utnyttjas också för annan informationsförmedling mellan kommissionen, EFTA och medlemsstaterna.

Mer information:
överinspektör Mika Varjonen; tfn 050 386 8416 

Sidan har senast uppdaterats 13.7.2022