Rengöring och underhåll

En livsmedelslokal ska vara snygg och hålla en hög hygienisk nivå. Så garanteras att hanteringen och förvaringen av livsmedel sker på ett hygieniskt sätt och att livsmedlen är säkra med tanke på konsumenterna. 

Särskilt i sådana lokaler, där oförpackade livsmedel hanteras, ska fästas uppmärksamhet vid att ytor och redskap är rena och underhållna. Också andra utrymmen som anknyter till verksamheten i en livsmedelslokal, såsom personalutrymmena, toaletterna, förpackningsmaterialens förvaringsutrymmen, flaskreturutrymmena, avfallshanteringsutrymmena och lastbryggorna ska hållas i gott skick, snygga och tillräckligt rena med tanke på verksamheten.

Alla onödiga varor ska alltid flyttas bort från utrymmena i livsmedelslokalen, eftersom de försvårar renhållningen av utrymmena. Underhållet av utrymmena ska ombesörjas så, att renhållning över huvud taget är möjligt.

Under verksamheten får i utrymmena synas normala spår som hänför sig till dagens verksamhet och som senare kräver städning.

Det är bra att dagligen utföra sensorisk bedömning av snyggheten i utrymmena. Om synlig smuts förekommer i utrymmena, krävs grundlig rengöring och då måste ändringar göras i de dagliga rengöringsrutinerna.

En städningsplan som en del av egenkontrollen

För att kunna upprätthålla en god hygienisk nivå bör du utarbeta en städnings- och rengöringsplan för din egenkontroll som alla följer. I planen bör olika utrymmen och den renhetsnivå som de kräver beaktas. I ett restaurangkök, där råvaror hanteras och mat tillreds, ska den hygieniska nivån till exempel vara bättre än i kundutrymmena.

I städningsplanen berättas hur utrymmen, utrustning och arbetsredskap hålls rena, hurdana rengöringsredskap och material som används, hur ofta rengöring vidtas och vem som svarar för städningen och tillsynen över städningsresultatet. I städningsplanen berättas också om kärlhanteringen dvs. om det hur man säkerställer att kärlen diskas tillräckligt.

För olika ytor lämpar sig olika städredskap och rengöringsmedel. Av städredskaps- och tvättmedelstillverkarna får du information om olika produkters lämplighet för olika användningsändamål.

En underhållsplan hjälper dig att föregripa

En god hygienisk nivå kan upprätthållas då utrymmen och redskap är hela och fungerar. Därför är det viktigt att fortlöpande vinnlägga sig om underhållet av utrymmena och redskapen. Slitna skärbrädor eller en skadad golvyta går till exempel inte längre att rengöra tillräckligt.

I underhållsplanen beskrivs ytornas, tappställenas, luftväxlingens, belysningens och avloppssystemets jämte utrustningens kommande behov av reparation och förnyelse i olika utrymmen.  Med hjälp av en ändamålsenlig reparationsplan kan du tidsmässigt och ekonomiskt bereda dig på reparationer och påvisar då också för tillsynsmyndigheten att du utför nödvändiga reparationer i tid.

Sidan har senast uppdaterats 11.7.2022