Artificiell reproduktion

Artificiell reproduktion av djur som används för husdjursproduktion har tidigare mestadels varit tillståndspliktig. En bestämmelse om behörighet för artificiell reproduktion av djur fogades till djurskyddslagen 1.5.2014, varvid kravet på tillstånd för utövande av artificiell reproduktion slopades. Personer med ett giltigt tillstånd för utövande av artificiell reproduktion av djur som beviljats med stöd av lagen om husdjursavel eller hästhushållningslagen har rätt att fortsätta med att utöva artificiell reproduktion av djur i enlighet med tillståndet också i fortsättningen.

Behörighetskrav för artificiell reproduktion av djur från och med 1.5.2014

Nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur får semineras av en veterinär eller en person som har avlagt en examen där krav på yrkesskicklighet för seminering av djurarten i fråga ingår, såsom yrkesexamen för seminolog.  Yrkesexamen för seminolog gav tidigare behörighet för seminering av nötkreatur och svin. I och med examensreformen räknas kompetensen per djurslag, och man kan få kompetens för seminering av nötkreatur, svin, får och/eller getter. De förnyade examensgrunder trädde i kraft den 1.9.2014.

Embryoöverföring på nötkreatur och hästdjur får utföras av en veterinär eller en person som har avlagt en examen där krav på yrkesskicklighet för seminering ingår samt en anknytande examensdel där krav på yrkesskicklighet för embryoöverföring på djurarten i fråga ingår. Till exempel är det möjligt att avlägga en valfri examensdel om embryoöverföring i samband med seminologexamen.

Rävar och finnsjubb får semineras av en veterinär eller en person som har avlagt en examen där krav på yrkesskicklighet för seminering av djurarten i fråga ingår, dvs. till exempel grundexamen för pälsdjursuppfödning eller specialyrkesexamen för farmarmästare.

Nötkreatur, svin, får, getter, rävar och finnsjubb hos en djurinnehavare får semineras av djurinnehavaren och av dennes anställda, förutsatt att den som seminerar har avlagt en examensdel där krav på yrkesskicklighet för seminering av djurarten i fråga ingår. Examensdel som innehåller krav på yrkesskicklighet för seminering ingår t ex i yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur, som trädde i kraft den 1.6.2014. För pälsdjur examensdel som innehåller krav på yrkesskicklighet för seminering ingår också i grundexamen för pälsdjursuppfödning eller specialyrkesexamen för farmarmästare.

Hästdjur får semineras på insamlingsstationer för sperma och på mottagningsstationer för sperma av den som har genomgått utbildning som ger behörighet för seminering av hästar (så kallad stuteriassistent). Detta ska ske under överinseende av en veterinär och på dennes ansvar. Utbildning för stuteriassistent erbjuder också i fortsättningen forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT.

Examina och examensdelar som gäller artificiell reproduktion (andra än veterinärexamen) fastställs av Utbildningsstyrelsen. Ytterligare information om den utbildning som ordnas får man via Utbildningsstyrelsens webbplats eller genom att direkt kontakta läroanstalter som ordnar utbildning inom branschen.

I de fall som hör till tillämpningsområdet för lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer beslutar Livsmedelsverket, med iakttagande av den lagen, om den rätt att arbeta med uppgifter som gäller seminering av djur eller embryoöverföring i Finland som yrkeskvalifikationer som har förvärvats utomlands medför.

Artificiell reproduktion av hundar, katter och andra små sällskaps- och hobbydjur

Små sällskaps- och hobbydjur liksom hundar och katter får semineras av en person som har tillräckliga kunskaper och skicklighet i att vidta åtgärden. Seminering av dessa djur förutsätter särskild kompetens och därför enligt Livsmedelsverkets åsikt skall den personen som utföras seminering vara en veterinär.