Afrikansk hästpest

Afrikansk hästpest (African Horse Sickness, AHS) är en sjukdom hos hästdjur som orsakas av ett orbivirus. Sjukdomen smittar alltid via vektorer. Den vanligaste vektorn är svidknott (framför allt C. imicola eller C. bolitinos) av släktet Culicoides.

Sjukdomen orsakar vanligtvis lung- eller hjärtsymtom eller hästpestfeber med lindrigare symtom. Antikroppar har konstaterats även hos hundar och kameler. Afrikansk hästpest har inte förekommit i Finland.

Afrikansk hästpest smittar inte människan.

Symtom

Symtomen på afrikansk hästpest varierar mycket beroende på virusstammen. I den perakuta lungformen leder feber och snabbt förvärrade andningssvårigheter till döden inom några timmar efter att symtomen börjat. I den lindrigare sjukdomsformen är feber och svullnader i huvudregionen typiska, ofta påträffas även punktformiga blödningar i ögats bindhinna och under tungan.

Diagnos

Diagnosen på hästpest baserar sig på att viruset, delar av det eller dess genom påvisas samt att antikroppar konstateras. Utanför virusets sedvanliga förekomstområde baserar sig diagnosen på att viruset påvisas i organprov.

Smittvägar

Åtminstone två svidknottarter av släktet Culicoides har konstaterats sprida AHS-virus. I Afrika är åsnor och zebror ofta symtomfria virusbärare och smittkällor.

Bekämpning och profylax

Afrikansk hästpest är en djursjukdom som sprider sig med lätthet och som ska bekämpas enligt lag. Om djurets ägare eller någon annan veterinär än tjänsteveterinären misstänker afrikansk hästpest hos en häst ska misstanken omedelbart meddelas tjänsteveterinären. Tjänsteveterinären ska vidta åtgärder för att säkerställa diagnosen och förhindra att smittan sprider sig. Bestämmelser om anmälan om djursjukdomar som sprider sig med lätthet finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning 1010/2013.

Bestämmelser om åtgärder i samband med misstänkt eller konstaterad smitta finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning 13/VLA/96 och i lag om djursjukdomar 441/2013.

Det finns ingen behandling för sjukdom som redan brutit ut och därför är det viktigt att den konstateras och effektivt hindras från att sprida sig i ett tidigt skede. På områden där sjukdomen förekommer har spridningen förebyggts genom vaccineringar av hästar, begränsningar för förflyttningar av hästar samt bekämpning av insekter som sprider sjukdomen. Om svidknott av släktet Culicoides sprider sig ännu längre norrut kan även afrikansk hästpest få större utbredningsområde. Det finns ingen effektiv behandling mot sjukdomen.

Den viktigaste förebyggande metoden är att säkerställa att sjuka eller infekterade hästar inte förs in i landet.

Förekomst i Finland och på andra ställen

Afrikansk hästpest har inte förekommit i Finland. Sjukdomen är endemisk i Afrika söder om Sahara, men sjukdom har konstaterats även i bland annat Mellanöstern, Spanien och Portugal.

Sidan har senast uppdaterats 15.10.2018