Sjukdomar hos bin

De viktigaste sjukdomarna hos bin är varroakvalster och de virussjukdomar det sprider samt amerikansk yngelröta som orsakas av bakterien Paenibacillus larvae. Största delen av de prover som skickas till laboratorium för undersökning undersöks för amerikansk yngelröta. År 2019 skickades 2171 honungsprover från 232 biodlare för undersökning av amerikansk yngelröta. År 2014 var en övergångsperiod till följd av en ny förordning om amerikansk yngelröta (JSMf 11/2015). Därefter har antalet biodlare återgått till föregående nivå. Av de prover som togs 2019 konstaterades P. larvae hos 5 procent (13 procent av odlarna). Klinisk amerikansk yngelröta hittades inte. Jämfört med tidigare år var andelen positiva prover låg. Av de prover som analyserats under åren 2006–2018 har 5–31 procent varit positiva.

imagefb5oe.png

År 2019 undersöktes förekomsten av kvalstret Varroa destructor i 216 bikupor på Åland. Åland konstaterades fortfarande vara ett varroafritt område. På fastlandet förekommer rikliga mängder av kvalstret, men proverna undersöks i allmänhet inte i laboratorium.  

Genom bekämpningen av varroakvalster har trakékvalstret Acarapis woodi blivit sällsyntare i hela Europa. I Finland påträffas det fortfarande sporadiskt. År 2019 observerades trakékvalster inte.

Europeisk yngelröta påträffas vanligen i några biodlingar årligen. I de prover som undersöktes 2019 hittades Melissococcus plutonius (bakterien som orsakar yngelröta) i tre odlingar.

Parasiterna Nosema apis och N. ceranae förekommer allmänt i Finland, men de orsakar sällan allvarlig sjukdom. År 2019 observerades nosemosis inte.

För lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) kan skalbaggar eller larver som påträffats bland införda bin eller i bikupor kan avgiftsfritt sändas in till Livsmedelsverket för identifiering. Lilla kupskalbaggen har inte träffats i Finland.

Sidan har senast uppdaterats 17.1.2020